7

Wordly

Mugt we reklamasyz Iňlisçe ýat tutma programasy Wordly! Iňlisçe sözleri ýat tutmak isleýän bolsaňyz  ulanmagy maslahat berýän! Iňlisçe ýat tutma kartlary we Iňlisçe ýat tutma oýunlary bilen täze iňlisçe sözlerini munyň ýaly öwrenmek aňsat bolmandy! Indi iňlisçe sözleri ýat tutýan wagtyňyz ýadamarsyňyz. Wordly’yi mugt görnüşünde şuwagt ýükläň we isledigiňiz iňlisçe sözleri bölümünden özüňüze geregini saýlaň. Wordly size her gün saýlap goýan bölümiňizden bir sözi ýatladar! Iňlisçe kartlary üstü bilen, manysyna, açyklamasyna  (Türkçe bilýän bolsaňyz)Türkçe  we Iňlisçe şeklinde görüp bilersiňiz.Wordly siziň üçin internetsiz iňlisçe söz ýat tutmakda kömekçidir. 

Ýükle