43

WifiKill Android

WifiKill (Wifi öldür) Bu programanyň kömegi bilen siz öz WiFi modemiňize baglanan kişileri yzarlap we wifiýe girmez ýaly edip bilersiňiz. Programany ulanmak üçin telefonyňyz Rootly bolmalydyr.

Aşakda suratda görýän Ip adresler siziň Modemiňize baglanan kişilerdir. Haýsydyr birini yzarlamak ýa-da kesmek üçin üstüne basyp Grab soňra Kill basmalydyr. Yzarlamak üçin diňe GRAB diýen düwmäni açyp goýmaly. Eger-de ähli baglananlary kesmek isleseňiz Aşakdaky grab all diýen düwmä basmalydyr.

Bu bolsa yzarlap oturan kişiňiziň haýsy web sahypalara girendigi.

Indir: WIFI KILL APK 493kb