228

Wifi açar sözüni (parolyny) nähili döwmeli?

Soňky wagtlarda “Wifi nähili döwmeli?” ýaly meňzeş soraglar gaty köp duş gelýär. Ilki bilen ol soraga jogap bermäni, şol soragy başga manylara görä sorag edip göreliň.

“Wifi nähili döwmeli” “Goňşymyň gapysyny nähili döwmeli we girmeli?”

Şu iki soragyň hiç hili biri birinden tapawudy ýokdur. Çünki ikisi hem, goňşyň şahsy maglumatlaryny özünden habarsyz ulanmak ýa-da almakdyr.

Ýurdumyzda Wifi ýaňy ýaňy ösüp başlanlygy sebäpli, wifi döwmek ýaly zatlary ýönekeýje zat diýip hasaplaýarys. Gaty ýalňyş düşünýäris. Bu bir jenaýatdyr.

Nähili jenaýat?

Eger biri goňşusynyň ýada başga biriniň öýüne habarsyz girip, öýdäki zatlary habarsyz alsa bu eýýäm ogurlyk bolýar. Wifi döwmek hem edil şonuň ýalydyr. Ýokarda aýdyşym ýaly häzirlikçe bu zatlar ýönekeýje diýlip hasaplanýar.

Wifi nähili döwmeli?

  1. Internetde işiň wifi döwüp girer ýaly wajyp bolsa, goňşyňa bar we 1-2 sagatlyk wifi parolyny bermegini haýyş et. 100%-de 60% bermegi mümkindir 🙂
  2. Goňşyň bermedimi, wifi tölegleri öňküler ýaly el ýetmez däl, her kim açdyryp bilýär. Açdyr we gysganç goňşyňa ýüz tutma 🙂
  3. Eger WiFi döwmek şeýle aňsat bolsa, gaty köp “nähili döwmeli?” diýen soraglar ýüze çykmazdy. Her kim bir ýerden eşidýär we gynansak-da aňsatdyr öýdýär. Siziň Youtube-da döwmek hakynda görýän wideolaryňyz Prank-dyr (oýundyr). Wideo-da döwüp bolýar. Edil menem şonuň ýaly etdim mende näme üçin bolanok diýip kelläňızı agyrdyp oturmaň.

Ody özüňe bas ötmese goňşyň wifi-ny döw 🙂