46

Webmoney hasap açmak!

Webmoney näme?

Webmoney size internet üsti bilen söwda etmegiňize kömek etýän bir sistemdir.

Webmoney hasap açmak üçin aşakdakylara serediň:

Ilki bilen siz Webmoneýiň resmi saýtyna giriň https://mini.wmtransfer.com/signup.aspx Göni şu link arkaly baryp bilersiňiz! Soňra aşakdaky ýaly penjire geler.

1-nji surat

 1. I am new to WebMoney Transfer ýazgyly ýeri belläň.
 2. Soňra Aşakda duran NEXT> ýazgyly düwmä basyp dowam ediň.

2-nji surat

 1. Enter your mobile number:  Diýen ýere öz Telefon belgiňizi ýazyň.
 2. Soňra Aşakda duran NEXT> ýazgyly düwmä basyp dowam ediň.

3-nji surat

 1. Personal Details aşagyndaky boşluklary dolduryň.
 2. Date of Brith siziň Doglan gün we ýylyňyz
 3. E-mail  aktiw ulanýan email hasabyňyz
 4. Security Question Soraglaryň içinden birini saýlaň
 5. Security Answer ýokarda haýsy soragy saýlan bolsaň şoňa görä jogap beriň. (Haçanda siz parolyňyzy unudan ýagdaýyňyzda bu size wajypdyr)
 6. Ählisini dolduranyňyzdan soňra Aşakda duran NEXT> ýazgyly düwmä basyp dowam ediň.

4-Surat ýok

 1. Siziň başda ýazan telefon belgiňize sms geljekdir. Sms gelýänçä garaşyň.
 2. Sms gelenden soňra Aşakda duran NEXT> ýazgyly düwmä basyp dowam ediň.
 3. Ondan soňraky ädim bolsa Webmoney hasabyňyza öz parolyňyzy goýmalydyr.
 4. Parol goýanyňyzdan soňra awto şekilde Öz webmoney gapjygyňyza geçjeksiňiz.

Webmoneyiň Android üçin programasyny şu ýerden alyp bilersiňiz. Google Play- Webmoney INDIR

Indiki temalarda Webmoneye nähili Pul geçirmelidigini öwreneris!

Düşünmedik Zatlaryňyz bolsa ovrenmeli@gmail.com poçtasyna doly edip ýazyň. Elimizden geldigiçe wagtynda jogap berjekdiris!