Siz TMCELL belgiňize gelýän gizlin jaňlaryň kimdigini bilmek isleýäňizmi? Onda aşakdaky temany okaň!

Ilki bilen Siz özüňiziň “Çagyryşy täze salga ibermek” atly hyzmatyňyzy açyň. Açmak üçin jaň edilýän ýere şu kody ýazyň we ugradyň *0809*2*5*1# Tabşyrygyňyz Nobata goýuldy diýip habar gelenden soňra sms gelýänça garaşyň. Biraz soňra size Hyzmat Birikdirildi Diýip sms habary geler şeýlelik bilen siziň  “Çagyryşy täze salga ibermek” hyzmatyňyz açylar.

Indi bolsa Telefonyňyzdan şu ädimleri yzarlap ýerine getiriň  Hастройки> Другие настройки> Переадресация вызовов> Голосовой вызов  Şu ýere geleniňizden soňra Если нет ответа diýen bölüme girip şu nomeri ýazyň +99365999990 soňra Вкл basyň. Haçan-da size Gizli belgiden jaň gelende jaňy alman göni ýüzüne öçürüň! Yz ýanyndan size sms geler Şu belgiden jaň geldi diýip Şol belgi hem size Gizli belgiden jaň eden kişidir.

 

ÖWRENMELI  Size işiňizde üstünlik arzuw etýär! Biz bilen galanyňyz üçin köp sagboluň! Size mundan beýläk has gyzykly sapaklar garaşýar! Programany hökman dostlaryňyza ýetiriň!

Jemi 46,334 gezek okaldy, Şu gün 38 gezek okaldy