Siziň telefonyňyzda pozulan zatlaryňyz barmy! Onda size bu programa kömek edip biler! Biz muňa Wondershare DR PHONE diýäris. Programa Soňky çykan Android telefonlardan root isleýär. Eger-de siziň telefonyňyzda root ýok bolsa onda programadan peýdalanyp bilmersiňiz! Bu diňe soňky çykan telefonlara degişli.

Programany ilki şu linkden ýükläp alyň  WONDERSHARE 43 MB Soňra kompýuteriňize gurnaň! Suratlardan peýdalanyp bilersiňiz.

1.Programany gurnanyňyzdan soňra şunyň ýaly penjire geler. Bu ýagdaý Programany öçürüň we ikinji surata seredip dowam ediň.

011

2.Soňra siziň ýükläp alan Arhiw papkaň içindäki CRACK papkan içine girip WsAppFoundation.dll faýly 2nji suratdaky ýaly edip   C:\Program Files (x86)\Wondershare\Dr.Fone for Android  kompýuteriňizdäki şu ýere geçirmelli.

03

04

3.Soňra Programany açyň telefonyňyzy birikdiriň. Programaň özi Telefonyňyzy analiz edip tapýança garaşyň

05

4.Aşakdaky suratdaky ýaly telefonyňyza gelen penjira ALLOW basmaly!

08

5.Yzyny bolsa suratlara seredip dowam edip bilersiňiz!

06

07

09

 

Jemi 14,548 gezek okaldy, Şu gün 1 gezek okaldy