66

Telefonym aşa gyzýar? Näme etmeli?

Telefonlaryň iň ähmiýetli kynçylyklaryndan biri bolan aşa gyzma meselesine garşy gelmek üçin maslahatlar

Häzirki günde iň görnükli oýlanyp tapylan akylly telefonlar her geçen gün has-da ösýär. Emma näçe össe hem, ýene-de käbir meseleleriň öňüne geçilmeýär. Bular iň ähmiýetlisi telefonyň aşa gyzmagydyr. Munyň iki sebäbi bardyr.

Bularyň biri telefonyň Android operasion ulgamy we enjamlarynyň dowamly işlemeginden bolýandyr. Aýratyn-da ýokary dereje güýçli telefon gerek bolan programmalar işleýän bolsa aşa gyzma meýdana geler. Şeýle hem zarýad alýan wagty-da gyzyp biler bu adatçadyr.

Ýat meselesi bolan telefonlaryň gyzmagy bilinýän iň populýar meseledir. Ýagny 16 GB meýdany bolan bir telefonda 8 GB ýaly bir ýer dolmagy telefonda ýokary derejede prosessoryň gyzmagy we haýal işlemegi ýaly meseleleri orta çykarýandyr

Telefon gyzmagynyň öňüni almak üçin käbir maslahatlar.

Ilki bilen hakyky (original) zarýad guralyny ulanyň we başga gurallar bilen telefonyňyza zarýad bermäň. Bu telefonyňyzyň batareýasyny ömrüni uzaldar.

Umuman telefony goramak adyna alynýan gaplar hem zyýanlydyr. Hilsiz we aşa ýapyk gaplar bolanda telefon howa bilen galtaşma bolmaýar we telefonlar basym gyzma meýdana gelýär.

Telefonyňyzda sinhronlamanyň dowamly açyk bolmagy we Wifi-yň tutýan ýerinden uzakda bolmagy telefonyňyzy ýadatýar we gyzyp başlaýar.

Hünärmenlere görä telefonlardaky batareýalaryň umumy ömri bir ýyldyr. Batareýalary ussalara ölçedip nähili saglykda we haçana çenli işlejegini öwrenmegiňiz mümkindir.

Bir tarapdan-da hünärmenler eger batareýaňyz aşa gyzyp we çişse bolsa, hiç hili ulanmazlygy maslahat berýärler. Howply bolýandygyna degişli subutnamalar bardyr.

Telefonym aşa  gyzýar? Näme etmeli?

Telefonyňyzy aşa yssy ýerlerden uzak saklamak hem çözgüt bolar.

Telefonyňyzy asla ekran tarapy bilen güneşli ýerlerde goýmaň. Telefonyňyz zarýad alýan wagty hem ulanmazlyk hem peýdalydyr.

Eger telefonyňyzda bozuklyk meýdana gelse hökmany ýagdaýda başarnykly ussalara oňardyň. Çünki ussa bolmaýan kişiler ýalňyş oňaryp edeninde ýene aşa gyzma meselesi döreýändir. Telefonyňyzda bir bozuklyk bolmagy ýagdaýynda hakyky (original) enjamlaryň ussa başarnykly ussa bolmaýan kişilere çalyşmagyna asla rugsat bermäň. Telefonyňyzyň gyzmagyna we batareýanyň çişmegine sebäp bolup biljekdir. (Ussa bolmaýan kişiler şu lardyr: Ýörite telefon ussasy bolmadyk, enjamlary söküp bilmekde biraz ökde bolan, eger enjamdan ýokary derejede başyňyz çykmaýan bolsa.) Batareýanyň çişmegi we telefonyň aşa gyzmagy size bir duýduryşdyr. Şol wagtyň özünde batareýany çykaryň çünki ýarylma ähtimallygy ýokary derejededir. Çişen batareýany gaýtadan hiç hili ulanmaň.

Oýun oýnan wagtyň telefonyň gyzmagy  iň köp şikaýatlardan birdir. Bu ýagdaý adatydyr çünki siz telefonyňyzdaky programmalary we oýunlary ulanyp başlanyňyzda telefonyňyzyň prosessory, ramy we grafika kartasy işläp başlaýar özüni ýadadýar we telefon gyzýar.

Telefonym aşa  gyzýar? Näme etmeli?

Telefonyň öz internetini ulananymyzda telefonyň aşa gyzmagy hakykatdyr. Çünki şol bir wagt birnäçe programma we bu programmalaryň tehniki enjamlarynda işläninden telefonyňyzyň gyzmagy adatydyr. Siziň telefonlaryňyzda durnukly çözgütler amala aşyrylmagy elbetde beter mümkin bolup bilmez. Agzap geçen maglumatlarymyzy amala aşyryp biraz hem bolsa telefonyňyzyň gyzma meselesiniň öňüne geçip bilersiňiz. Asyl çözgüt öndürijileriň kämilleşdirmegi gerekdir. Biziňki wagtlaýyn çözgütlerdir.

 

Tema hakynda soragyňyz bar bolsa Sorag Jogap programmasyndan peýdalanmagy unutmaň.

Sorag Jogap Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ts.soragjogap

Sorag Jogap iOS: https://apps.apple.com/us/app/sorag-jogap/id1461182264

Sorag Jogap Web: https://forum.tsoltanov.com