Öz telefonyňyz bilen öýüňizde kiçirak ekran proýektini gurup bilersiňiz. Aşakdaky suratlardan peýdalanyp bilersiňiz! Siz has aňsat düşüner ýaly edilip taýýarlanylandyr.

Gerekli enjamlar

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

ÖWRENMELI size işiňizde üstünlük arzuw etýär! Biz bilen galanyňyz üçin köp sag boluň! Programany dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň! Mundan beýläk size has gyzykly sapaklarymyz garaşýar. Öwrenmeliden daşlaşmaň!

Jemi 17,439 gezek okaldy, Şu gün 1 gezek okaldy