30

Telefon TV ýasa (Suratly)

Öz telefonyňyz bilen öýüňizde kiçirak ekran proýektini gurup bilersiňiz. Aşakdaky suratlardan peýdalanyp bilersiňiz! Siz has aňsat düşüner ýaly edilip taýýarlanylandyr.

Gerekli enjamlar

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

ÖWRENMELI size işiňizde üstünlük arzuw etýär! Biz bilen galanyňyz üçin köp sag boluň! Programany dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň! Mundan beýläk size has gyzykly sapaklarymyz garaşýar. Öwrenmeliden daşlaşmaň!