23

Tebigatdaky ösümlikler bilen tanyşmak gyzykly bolsa gerek.

Dagda, tokaýda, çölde, bag-bakjalarda ekinlerde her ýerde olar bar. Olaryň ýarysyny tanaýandyrys. Belki hiç haýsyny doly tanamyzok.

Tebigaty synlamak üçin elbetde ählimiz bir gün işi okuwy goýup dynç almaga gidýändiris. Men gidemok diýärsıňmi. Näme üçin gideňok? Arasynda ýadawlygymyzy ýada salyp, ähli pul gazanç kelle agyr meseleleri bir tarapa goýup, tebigatyň bize beren gözelligini synlamaga dynç almaga gitmek nämä degmeýär. Ähli zat pul ýada iş däldir. Maşgalaňy alyp üýşüpjik gözel tebigata, daglara, çeşmelere gitmek diýseň ajaýypdyr. Ýurdumyzda tebigatyň ähli baýlyklary bar.

Hawa asyl meselämizi unutmalyň, bilýän okamaga ýaltanýarsyň. Belki şu wagt agzyňdan gelenini diýýärsiň maňa 😀

Ösümlikleri we gülleri tanamak hakyndaky asyl temamyza dowam edeliň. Ýokardaky aýdyşym ýaly, gezelenç wagtymyz ýada öýlerimiziň töwereginde bize her hili ösümlikler, güller gabat gelýändir. Sen hem meniň ýaly olary tanamak isleýärsiňmi?

Jogap hawa bolsa, bir programma bar. Ösümlikleri we gülleri gören wagtyň programma bilen surata çekseň, şol ösümlik we güller hakynda giňişleýin size maglumat  berýär. Ösümligiň adyny suratlaryny we başgada birnäçe zatlary size görkezýär. Maglumatlary başga ýerden çekýändigi üçin, programma internet bilen işleýär.

Nähili ulanmaly?

Programmany telefonyňyza gurnaň we açyň.

Soňra telefonyňyzdaky ösümlikleriň suratyny ýa-da görýän ösümligiňiziň suratyny çekip ýükläň.

We suratdaky ýaly iberen gülleriňiz hakynda doly maglumatlar alarsyňyz. Bilesi gelijiligi kişiler üçin bu programma gaty gyzykly.

Programmany ýüklemek üçin:

 

Temadan daşary: Öwrenmeli 5.3 wersiýasyndaky Lenta bölüminde her gün 5 sany gyzykly programmalar goşulyp durýar. Gyzykly programmalardan habarly bolmak üçin her gün Lentany barlamagy unutmaň.

Okanyňyz üçin köp sag boluň!

Teswir ýazmagy unutma!