17

Uly göwrümli suratlaryň hakykylygyny ýitirmän göwrümini nähili kiçeltmeli?

Suratlaryň göwrümini näme üçin kiçeltmeli, näme peýdasy bar? Döwrümiz internet bolanlygy üçin her gün bir ýerlere surat iberýäris.

Mysal üçin IMO-da surat paýlaşmak isleýärsiňiz, suratyňyz bolsa kameradan ýa-da telefondan screenshot edilen bolsa göwrümi telefona bagly bolup iň az 500-700 kb bolýandyr. Bu bolsa siziň paýlaşan suratyňyz garşy tarapyň internetine bagly bolup giç açylyp bilýär.

Meselem: IMO Friends of Friend-da bir kişi suratlary görmek üçin geçirip otyr. Şol kişi siziň uly göwrümli ýüklän suratyňyzy açylýança iň az 2 sekunt garaşar, açylmasa hem geçip gider. Şeýlelik bilen siziň story-da paýlaşan suratyňyzy interneti pes kişiler tarapyndan görüp bolmaz.

Biz hem edil şunuň ýaly suratlary goýmazdan öň siziň internetiňize agram salmazlyk üçin her bir goýýan suratlarymyzy ýörite göwrümleri kiçeldýän serwislerden geçirýäris.

Suratlaryň göwrümini kiçeldýän programmalar gaty köp, ýöne ählisi diýen ýaly göwrümini kiçelden wagty suratyň hakykylygyny hem bozýar.

Size häzire çenli ulanýan tinyjpg atly serwisi hakynda agzap geçmekçi.

Tinyjpg online görnüşde işleýär. Telefonyňyza ýa-da kompýuteriňize hiç hilli programma ýüklemäni işiňizi bitirip bilýärsiňiz. Ulanylyşy hem gaty aňsat boluň, hiç hilli registrasiýa ýok.

Ilki bilen http://tinyjpg.com saýtyna giriň garşyňyza aşakdaky penjire çykar. Suratda görkezilen ýere basyň we telefonyňyzdan kiçeltmek isleýän suratyňyzy saýlap alyň.

Suratyňyzy saýlan wagtyňyz gönüden suratyňyzy kiçeltmäge başlar. Kiçeldip bolandan soňra download diýen düwme çykar. Kiçelen Suratyňyzy şoňa basyp alyp bilersiňiz.

Meselem suratyňyzyň göwrümi 1Mb bolsa, onda ony 400kb çenli kiçeldýär.