Kim aşakdaky 1 soraga dogry jogap berip bilse “HAPPY TURKMEN MONKEY” ATLY stikeri gazanar!

Soragyn jogabyny pikirlere adynyz bilen bile yazyp bilersiňiz!

1.Hytaýlylar näme üçin naharlaryny uzyn çöp bilen eýýärler?

Jogabyny bilenden soňra id ts-merkez db et yaz

Jogap  @Serdar :Cinliler gadym zamanlarda hytay ilaty artamy bilen bir eli tabaga tutup bir eli bilen tahda cubugy tutyalar dadyma zamanla bolsa tahta yetmezcilik edip pil disinden we sunkden edipdir ler
Gadymy zamanlarda bayla sajagyn basyn otup iyan ekenler sonra ilaty artamy bilen tahta cuba geciripdirler

Soraglaryň ýygy ýydan berilmegini isleýän bolsaňyz programamyzy paýlaşyň dosltaryňyzy goşuň!

Jemi 16,371 gezek okaldy, Şu gün 3 gezek okaldy