58

SD kartyň orginalmy?

  • February 11, 2017

Täze çip (Sd kart) aljak wagtyňyzyň ýa-da öň alan bolsaňyz, orginalmy ýa-da dälmi bilmek gaty aňsat. Häzirki wagtda dürli dürli çipler bar orginalmy dälmi daşyndan bilip bolmaýar. Telefonda ulanan wagtymyz hem nähilidigi  soň soňlar belli bolup başlaýar.

Çip orginalmy näfip bilmeli?

Ilki bilen SD Insight atly android programasyny telefonyňyza ýükläň. Barlamakçy bolýan çipiňizi telefonyza dakyň.

Soňra bolsa SD Insight programany açyp çipiňizi görkeziň eger-de suratdaky  ýaly programada marka görkezse onda çip orginaldyr. Eger Unknown ýaly ýazgy çyksa, ýa-da tutýan ýeri çibiňizde ýazylandan başga bolsa onda ol çip orginal däldir. Bu haçanda dükanlardan täze çip aljak wagtyňyz size uly kömek edip biler.

Reklam ucin yer