145

Kompýuteriňizde android oýun we programmalary ulanmak

 • February 23, 2019

Käbir android oýunlary ýada programmalary kompýuterde ulanmak aňsat bolýar. Bu ýazgymyzda kompýuterimizde goşmaça android platformany nähili gurnamalydygy hakynda öwreneris.

Gerekli zatlarymyz:

 1. Remix OS Ýüklemek üçin https://soft.mydiv.net/win/files-Remix-OS.html Kompýuteriňze görä saýlap indiriň.
 2. Windows gurulan hard diskiňizde goşmaça iň az 30 GB boş ýer

Remix OS näme zat?

Remix OS – Legacy BIOS we UEFI öňünden ýükleme ýollaryna goldaw berýän Kompýuterler üçin bir android bilen işleýän ulgamdyr.

Bu ulgam bilen iň halaýan Android programmalaryňyzdan birini göniden kompýuteriňizde işledip bilersiňiz. Programmalary açmak üçin goşmaça emulator ýada başga zat ýüklemek gerekli däldir.

Bellik: Bluestacks bir emulatordyr. Remix bilen hiç hili baglanşygy ýokdyr we bluestacks ýaly kompýuterimize agyrlyk bermez.

 

Gurmak üçin ädimler.

 1. Ýokardaky berilen salgydan Remix kompýuteriňize indiriň. Indireniňizden soňra eliňize Zip görnüşde faýl alarsyňyz.
 2. Zipdäki faýllary çykaryň. Çykarylan faýllar şeýledir: Remix_OS_for_PC_Android_M_64bit_B2016112101.iso Remix_OS_for_PC_Installation_Tool-B2016080802.exe
 3. Exe bolan sag basyp Administrasiýa boluň açyň.
 4. Açylandan soňra sizden bir ISO faýly sorajakdyr.
 5. Ýaňky indirilen faýllaryň arasyndan Remix_OS_for_PC_Android_M_64bit_B2016112101.iso atly ISO formaty tapyň we saýlaň.
 6. Soňra Gurmak üçin ýeriňizi saýlaň/ Windows gurulan diskiňiz haýsy bolsa şony saýlaň/ Köpsünde C:/ bolýandyr. (Surata serediň)  
 7. ISO we diskiňizi saýlanyňyzdan soňra OK  basanyňyzdan soňra ulgam üçin ýer saýlamaly.
 8. Siz hard diskiňiziň ölçegine görä saýlap bilersiňiz. Maslahat berileni 32 GB.
 9. Ýüklemäni başlatmak üçin OK basyň.
 10. Eger dogry eden bolsaňyz ýüklemäniň soňy şeýle bolmalydyr.
 11. Rebbot Now diýip kompýuteriňizi täzeden işlediň (Perezagruzka)
 12. Kompýuteriňizi täzeden açanyňyzdan soňra aşakdaky surat ýaly açylar 
 13. Remix Os basyň.
 14. Soňra Remix Logosy sizi garşylar biraz garaşyň.
 15. Logodan soňra aşakdaky surat ýaly dil saýlama menýusy çykar dili saýlaň we dowam ediň. 
 16. Dil saýlanyňyzdan soňra täze android telefon ýaly kompýuteriňiz açylar Wifi baglap Google play hasabyňyzy açyň ýada apk faýllaryňyzy telefonyňyzdan geçirip bilersiňiz.
 17. Androiddan çykyp windowsdan girmek isleseňiz kompýuteriňizi perezagruzka berip Windows saýlaň. Üstünlik.

Eger düşünmedik ýeriňiz bar bolsa forumda ýazyp bilersiňiz https://forum.tsotlanov.com

Indi nähili temalar ýazylsyn? Teswirlere isleýän temaňyzy ýazyň!!!