32

Programmalaryň dilini üýgetmek we şm

Eger programmalar bilen gyzyklanyp olary özleşdirmek höwesiň bar bolsa bu temany okap bilersiň.

Radialix  kompýuter programmasy bolup, dürli formatlary özüňçe üýtgedip bilersiňiz. Meselem bir android ýa-da kompýuter programmasy bar ýöne içinde türkmen dili ýok. Siz bolsa programmanyň kömegi bilen programma türkmen dilini goşup bilersiňiz. Programmany ulanmak  gaty çylşyrymly hem däl. Eger kompýuterde tejribäň bar bolsa başararsyňyz.

Eger halkymyza daşary ýurt programmalary türkmen dilinde hödürlemek isleseň ulanyp bilersiň.

Biraz programma hakynda Programmany şu linkden alyp bilersiňiz. > Radialix 42 Mb

Programmany alyň we kompýuteriňize gurnaň soňra açyň. aşakdaky ýaly penjire sizi garşylar. Üýtgetmek isleýän programmaňyzy almak üçin  suratda görkezilen ýere basyň.

Basanyňyzdan soňra Dobawit faýl diýen düwmä basyň we üýgtetmek isleýän programmaňyzy tapyp alyň.

Tapyp alanyňyzdan soňra OK düwmesine basyň

Yzyndan hem dalee basyň

Bu ýerde Programmanyň dillerini görkezer siz haýsy dilden terjime etmekçi bolsaňyz şol dili saýlaň we Dalee basyň

Bu ýerde Sozdat basyň.

Bu sahypa bolsa üýtgedilýän sahypa. Bu ýerden programmanyň dilini we beýlekileri üýtgedip bilersiňiz. Siz diňe gyzyl çyzykda bolan ýazgylary üýtgedip bilersiňiz.

Programmany üýtgedip bolanyňyzdan soňra aşakda görkezilen ýere basyp eksport edip bilersiňiz!

Häzirlikçe programmany diňe demo görnüşünde ulanyp bilersiňiz.Eger kod tapylsa bu ýere ýerleşdireris