Ilki bilen Kompýuteriňize ODIN, Samsung usb driwer we Telefonyňyzyň modeline görä update faýlyny almalydyr.

Odin indir 1 mb

Samsug usb dwrier 24 mb

Bu saýtdan bolsa Telefonyňyzyň orginal updatesini indiriň  https://www.sammobile.com/firmwares/

Gerekli zatlary alanyňyzyňdan soňra telefonyňyzy Download modyna geçiriň.

Download Moda geçirmek üçin Telefony öçürüň soňra HOME+Power+Ses ýapma düwmelerine bilelikde basyp saklaň Telefonyň ady ýazylandan soňra goýberiň. Warning diýip ýazanyndan soňra bir gezek Ses açma düwmä basyň. Soňra ODINI açyp  USB kabel bilen telefonyňyzy kompýuteriňize baglaň.

Odin telefonyňyzy görenden soňra Added diýip ýazar. Siz Odinde PDA diýen düwmä basyp Telefonyňyz üçin indiren Update faýlyňyzy goşuň. Soňra AutoReboot we F.Reset time diýen ýerlere bellijek goýuň. Soňra bolsa Start düwmä basyň Telefonyňyzdan Loading başlar. Odinde bolsa Pass ýazýança hiç hili ellemäň. Update bolandan soňra Telefonyňyz autoreboot berip öz özi täze updatesi bilen işläp başlar.

Jemi 12,066 gezek okaldy, Şu gün 3 gezek okaldy