29

LINE@ Standart hasap

LINE resmi sahypanyň 2 görnüşi bardyr. Birinjisi Standart hasapdyr, standart hasapda yzarlaýjylaryňyzy özüňüz toplamalydyr. Ikinjisi bolsa Biziň LINE-ymyzda awtomat şekilde çykýan ýaşyl ýyldyzly orginal hasaplardyr. Muny açmak üçin siz LINE bilen partner bolmalysyňyz. eliňizde uly bir marka ýada bir belli atly ýyldyz bolsaňyz 1 milýon ýen garşylygynda açyp bilersiňiz! Häzirlikçe LINE standart hasap nähili açmalydygyny  öwreneliň

Ilki bilen Google Play-dan LINE@ programasyy telefonyňyza ýükläň Ýükle

Soňra suratdaky ýaly penjre geler, LINE-ňyzda email goýan bolsaňyz onda aşaky  Login with account diýen düwma basyň. Eger-de hiç hili email goýmadyk bolsaňyz onda birinji Start with line düwmesine basyp dowam edip bilersiňiz.  line-login-or-signup

Aşakdaky suratda görşüňiz ýaly size şeýle ekran geler. Ýagny LINE@ hasabyny işletmek üçin sizden rugsat soraýar. Siz hem ALLOW diýen düwma basyň.

line-allow

Indi bolsa, Öz maglumatlaryňyzy giriziň. Surat goýuň, adyňyzy ýazyň Business meýusyna bolsa islendik bir bölüm saýlapRegister düwmesine basyň. Şeýlelik bilen Standart hasabyňyzy ulanyp bilersiňiz!

create-account

ÖWRENMELI size işiňizde üstünlük arzuw etýär! Biz bilen galanyňyz üçin köp sag boluň! Programany dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň! Mundan beýläk size has gyzykly sapaklarymyz garaşýar. Öwrenmeliden daşlaşmaň!