29

LINE@ Standart hasap

LINE resmi sahypanyň 2 görnüşi bardyr. Birinjisi Standart hasapdyr, standart hasapda yzarlaýjylaryňyzy özüňüz toplamalydyr. Ikinjisi bolsa Biziň LINE-ymyzda awtomat şekilde çykýan ýaşyl ýyldyzly orginal hasaplardyr. Muny açmak üçin siz LINE bilen partner bolmalysyňyz. eliňizde uly bir marka ýada bir belli atly ýyldyz bolsaňyz 1 milýon ýen garşylygynda açyp bilersiňiz! Häzirlikçe LINE standart hasap nähili açmalydygyny  öwreneliň

Ilki bilen Google Play-dan LINE@ programasyy telefonyňyza ýükläň Ýükle

Soňra suratdaky ýaly penjre geler, LINE-ňyzda email goýan bolsaňyz onda aşaky  Login with account diýen düwma basyň. Eger-de hiç hili email goýmadyk bolsaňyz onda birinji Start with line düwmesine basyp dowam edip bilersiňiz.  line-login-or-signup

Aşakdaky suratda görşüňiz ýaly size şeýle ekran geler. Ýagny LINE@ hasabyny işletmek üçin sizden rugsat soraýar. Siz hem ALLOW diýen düwma basyň.

line-allow

Indi bolsa, Öz maglumatlaryňyzy giriziň. Surat goýuň, adyňyzy ýazyň Business meýusyna bolsa islendik bir bölüm saýlapRegister düwmesine basyň. Şeýlelik bilen Standart hasabyňyzy ulanyp bilersiňiz!

create-account

ÖWRENMELI size işiňizde üstünlük arzuw etýär! Biz bilen galanyňyz üçin köp sag boluň! Programany dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň! Mundan beýläk size has gyzykly sapaklarymyz garaşýar. Öwrenmeliden daşlaşmaň!

 

Jemi 9,551 gezek okaldy, Şu gün 2 gezek okaldy