12

LINE NOTIFY hakynda

Uzak wagt aralykdan soňra LINE hakynda tema.

 

LINE NOTIFY näme zat?

LINE Notify LINE kompaniýasynyň bir hyzmatydyr. Bu hyzmat diňe  bildirişleri bize ýetirýär?  Mysal üçin meniň bir gmail hasabym bar. Meniň gmail poçtama täze hat gelende bildiriş gelenok, özüm girip görmeli bolýan. Munuň çözgüdi bolsa LINE Notify ýagny LINE NOTIFY sistemine registrasiýa bolup gmail hasaplarymyzy tanadanymyzdan soňra, biziň gmail hasaplarymyza gelýän hatlar hem LINE Notify üsti bilen LINE-da gelýär. Şeýlelik bilen poçtamyza täze ýazylan hatlardan täzeligi bilen habarly bolýarys.

LINE Notifyniň başgada birnäçe üýtgeşiklikleri bar. Mysal üçin günlük howa maglumatyny almak isleýän bolsak hem öz LINE Notify panelimizden sazlap bilýäris.

LINE Notify nähili işleýär?

LINE NOTIFY sisteminiň resmi hasaby bar. Bize gelýän bildirişler şol hasabyň üsti bilen gelýär.

 

 

LINE NOTIFY  başgada programmistler üçin birnäçe apileri hödürleýär. Resmi hasaplara hem birikdirip bolýar.

Indiki temamyzda LINE notify sistemini nähili ulanmalydygy hakynda has giňişleýin belläp geçeris.

LINE Notifiň  resmi saýty :https://notify-bot.line.me/