24

LINE bot näme?

Hawa, LINE bot daşyndan seredenimizde LINE-yň yzyna bot sözüni goşupdyrlar we LINE Bot hasaplaryna goşulmak islänimizde bizden rugsat soraýar.

Näme üçin rugsat soraýar? Şahsy maglumatlarymy ele geçirýärmi? LINE bot ,LINE@ hasaby dälde aslynda LINE içinde işleýän aýratyn bir programmadyr. Ýagny LINE bot açylanda Diňe LINE-da api keýlerini çekýändir. Rugsat soramagynyň bir manysy hem siz LINE-dan daşary bir programma hakykatdanam goşulmak isleýärsiňizmi? Programma siziň diňe şu maglumatlaryňyzy ulanyp biler diýip rugsat sahypasynda görkezýändir. LINE Bot hasaplaryň üsti bilen hiç bir LINE hasaplary ele geçirmek ýada üýtgetmek mümkin däldir. Diňe Biziň atlarymyzy, suratlarymy, we email poçtalarymyzy görüp bilýändir. Olar hem şol LINE bot programmasynda ulanmagymyz üçin görkezilýändir.

LINE bot näme programma düşünmedim?

LINE BOT bilen öz sistemiňdäki maglumatlary  ulanyjylaryňa LINE serwer üsti bilen ýetirip bilýärsiňiz.

LINE BOT – Eger seniň bir web saýtyň bar bolsa, we şol web saýtyňdaky ýazgylary, wideolary, suratlary we.şm maglumatlary LINE söhbet otagynda ulanyjylara göni ýetirmek isleýän bolsaň BOT arkaly ýerine ýetirip bilersiň.

LINE bot hasabyny açmak üçin Programmirlemeden ýokary derejede bilmek zerurdyr. Çünki LINE BOT açyp soňra öz web saýtyňa api keyleri çekmeli oňarmaly işlemeli, garaz şuňa meňzeşler.

LINE bot hasabyny programmirleme bilmän hem açsaň bolar, ýöne size ýazylan hatlary görüp bilmersiňiz. Diňe Lenta ýazylanlary görüp bilersiňiz. Şeýle hem LINE bot diňe LINE@ admin web saýtynyň üsti bilen ulanyp bilýärsiňiz. LINE@ programmasynda LINE bot hasaby görünmeýär.

LINE bot hasabyň beýleki aýratynlyklary bolsa Söhbet otagyndaky menýu funksiýasyna surat ýada düwmeler goşup bilýärsiňiz.

LINE bot Hasabyny açmak üçin gysgaça:

Ilki bilen LINE iş merkezine giriň. https://business.line.me/ Login parol ýerine öz LINE hasabyňyzyň email we parolyny ýazyň.

Soňra Serwisleriň arasyndan Messaging Api bölümüne giriň.

Start Using Messaging API düwmesine basyň.

Soňra bolsa täze açjak bolýan hasabyňyz hakynda maglumatlar beriň. Surat goýuň at ýazyň, hasap bölümlerini saýlaň we OK basyň

Hasabyňyzy üstünlükli açdyňyz indi hasabyňyzyň API funksiýasyny işlediň. Işletmek üçin suratda gören daşy çyzykly ýere basyň.

Bu ýerden bolsa  Wkluçit API düwmesine basyň. Şeýlelik bilen LINE BOT hasabyňyzy açdyňyz.

LINE BOT hakynda indiki ýazgylarymyzda görüşýänçäk hoş sagboluň!

Düşünmedik ýeriňiz bar bolsa FORUM arkaly kömek alyp bilersiňiz. Foruma gitmek üçin https://forum.tsoltanov.com/