Kompýuter bilen ýaýran wiruslaryñ köpüsi internetda sörf edeniñizde gošulan reklamalar we linkler arkaly gelyar.

Bu sebäpden ynamly bolmaýan saytlardan ekskursiya edip otyrkañyz habardar bolmalydyrsyñyz.

Ünsüñizden bašga linkler we reklamalar, sizin isleýaniñizden bašga wirus we ýazgylaryñ kompýutere ýüklenmesine ýol açyp bilersiñiz.

Nätanyš resurslardan (çešmelerden)gelen poçtalary açan wagtyñyz habardar bolun.

Poçtanyñ içinden gelen haýsydyr bir link ya-da ýazgy siz geleni (poçtany) açanyñyzda aktiw bolar

Elektronik poçtalarda bilelikde gelen ýükli papkalaryñ uzynlyklarynda,
klassik papkalaryñ tersine ‘.exe’, ‘.com’ , vbt’ ýaly kodlary göreniñizde olary açmañ.

Bu ugurda eýe bolan papkalaryñ köpsi içaly (wirusly) programma ya-da kompýuteriñ wiruslary yokary bolup biler.

Internet üstünden ýüklenen programmalary ynamly saýtlardan ýükläñ.

Programmany döredýän firmanyñ ugrukdyrýan adresslaryny ullanmana üns beriñ.

Köpçülik saýtlaryñ ýüklenen programmalaryñ içinde ýaýran wirus añsatlyk bilen hemme sistemany özüne boýun egdirip biler.

Onlarça uýtgešik goragly diwar (lenta) ýazgy içinden birini saylap kompyuteriñize ýüklañ.

Internet tarapyndan mugut bahadan ýaýradylan(free.avg.com) ya-da — satylýan (avast.com,trendmicro.com, mcafee.com) arassalaýjy (antivirus) programmalardan birini ullanyñ.

Bular goragly diwarlardan syzyp giren wirus we casus programmalaryñ döremegine esasy rol oýnap biler.

Ullanyan arassalayjy (antivirus) programdaky ‘virus gozle’ aýratynlygyny belli bir aralyklarda barlañ.

Šunlukda sistema giren ýa-da gadagan edilen hüjüm hakynda maglumat ýygnap bilersiñiz.

Arassalaýjy (antivirus) programmany bir gezek sistema yükläniñizden son,

belli bir aralyklarda esasy adresslardan obnovleniya (guncelleme) edilendigini ya-da edilen däldigini barlap gorüñ.

Obnovleniyalar (guncellemeler)täze ösen wiruslaryñ gorkuzmagyna garšy çözümleride bilelikde getirer.

Windows, MacOS ya-da ulanyan išletmäñiz sistemany haýsy önüm bolsa obnovleniyalaryny (güncellemelerini) ýygy-ýygydan ýerine ýetirmäge üns berin.

Išletmäniñ sistemalarynyñ hüjüme garšy peydaly goranmasynda iñ gerekli gurallaryn biri bu bolup biler.

Kompyuteriñizdäki ýazgylarda obnovleniyany (güncellemäni) ýerine ýetirmäni unutmañ.

Kompyuteriñizde her bir program, papka v.b içine ýüklemek üçin ulanyan USB bellik,

geçirip bolyan ýat(huš) goragly saklayan ýeri (sklat) ýa-da telefon ýaly aparatlarda (abzallarda) wirus ýaýramasyna ýol açyp biler.

Šonun ücin ynamly aparatlary (abzallary) kompýuterler bilen bilelikde ulanmaga üns beriň.

Jemi 6,504 gezek okaldy, Şu gün 5 gezek okaldy