Eger telefonyňyzy rootlamak isleseňiz KINGO Root arkaly root edip bilersiňiz. Programany ulanmak gaty aňsatdyr. Ilki Bilen Programany Kompýuteriňize ýükläň soňra telefonyňyzdan Settings>Developer Options bölümüne giriň we şo ýerden USB Debugging funksiýasyny açyň. Soňra Kompýutere ýüklän KINGO Root programany işlediň Telefony USB kabelbilen birikdiriň we  ROOT düwesine basyp 0% 100% bolýança garaşyň. Eger-de 0% bilen 100% arasynda telefonyňyzy kabelden aýyrsaňyz telefonyňyzyň zyýan çekip bilmegi mümkindir. Bu programa bilen ROOty hem pozup bilersiňiz. Kingo root ulananyňyzda  Kompýuteriňize internet bagly bolmalydyr. Çünki Siz telefony birikdireniňizden soňra Programa telefonyňyzyň modeline göra ROOT ýükleýär.

Şu ýerden alyp bilersiňiz  KINGO ROOT 19 MB

kingo

Jemi 15,100 gezek okaldy, Şu gün 2 gezek okaldy