16

Iphone-yň garantiýasy barmy ýokmy nädip bilmeli?

  • December 23, 2017

Iphone-yň garantiýasy barmy? diýen soragy köpümiz bilýändiris. Soragyň jogabyny bilmek isleseň bu temany okamaga dowam edip bilersiňiz!

Iphone garantiýasy haçan başlaýar?

Iphone-yň garantiýasy barmy? soragy jogaplamazdan öň, Iphone-yň garantiýasy haçan başlaýar? soragyna jogap bermek gerek. Iphone-y isle daşary ýurtdan ýada öz ýurdumyzdan alyň, nirden alsaňyz alyň, SIM kartany dakyp ulanmaga başlanyňyzda şol wagtyň özünde garantiýa hyzmata geçer ýagny işläp başlaýar.

Iphone garantiýa ýagdaýyny nädip bilmeli?

Hawa, elden satyn alan Iphone-yň garantiýasyny nirden, nähili bilmeli?  Iphone garantiýasyny bilmegiň iň aňsat ýoly Apple resmi saýtyndan peýdalanmakdyr.

  1. Apple resmi saýtyna giriň: https://checkcoverage.apple.com/ru/ru 
  2. Iphone-yňyzyň Serial belgisini suratdaky birinji boşluga ýazyň.
  3. Soňra suratdaky gorag belgisini hem aşagyndaky boşluga ýazyp, dowam et düwmesine basyň.
  4. Şeýlelik bilen siz telefonyňyzyň garantiýasyny we beýleki maglumatlaryny görüp bilersiňiz. Telefonyňyzyň garantiýasynyň haçan gutarjagyny barmy ýada ýokdygyny 3nji setirde ýazgylydyr. 

Iphone-nymyň Serial belgisini bilemok.

Telefonyň serial belgisini bilmek üçin telefonyňyzdan «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве». ýoly bilen giriň şol ýerde serial belgiňizi görüp bilersiňiz.

Bu tema peýdalymy?