5

IPHONE 7 nähili format etmeli?

  • February 19, 2017

Iphone 7-ni  ulanyjylar esasan hem telefonlaryna haýsydyr bir näsazlyk ýa-da wirus bulaşanda   format (hard reset)  ederler. Emma şuny unutmaly däldir, telefonyňyzy format edeniňizde telefondaky ähli maglumatlaryňyz (surat, wideo, audio) tutuş pozuljakdyr. Iphone 7-ni format etmezden öň maglumataryňyzy alyp galyň we telefonyň zarýady 50% den ýokarda bolmagyna üns beriň.

Apple, täze modellerinde Home düwmesine aýranlygy üçin ýerinde has tapawutly gaty bir home düwmesi ýerleşdirildi. Bu sebäpli hem indi Home düwmäniň kömegi bilen Iphone 7 format işini etmeýär. Emma başga bir düwme hem bar. Öň Home bilen Power düwmesine bilelikde basyp format etmek menýusyna geçip bilýärdik. Indi Power düwmesi bilen çep tarapdaky ses ýapma düwmesine ekranda Apple logasy görünýänçä basyp tutuň we logo çykan mahaly eliňizi düwmelerden aýryň. Bu ädimden soňra format boljakdyr.

Iphone 7 nähili format (Hard reset)etmeli?

Ähli sazlamalary we maglumatlary pozmak üçin Nastroýka >общий> сброс menýusyndan Стереть все содержимое и настройки basyp format edip bilersiňiz.

  • Iphone 7 täzeden  açylýança garaşmalydyr.
  • Iphone 7 format edeniňizden soňra maglumatlaryňyzy yzyna getirip bolýan däldir.

Iphone 7 diňe Nastroýka düzedişlerini format etjek bolsaňyz  Nastroýka >общий> сброс menýusyndan Сбросить все настройки ýazgysyna basyň.

  • Ähli üýtgedilen sazlamalar format ediler
  • Hiç hili maglumatlaryňyza zyýan gelmez.

Iphone 7 сеть sazlamalaryny format etmek

Nastroýka >общий> сброс menýusyna gireniňizden soňra, Сброс настроек сети düwmesine basyň.

  • Muny edeniňizden soňra ähli Wifi we WPN hyzmatlar arassalanar. Ýatda saklagyly wifi parol we beýleki  işler gider.

Iphone 7 Plus nähili format etmeli?

Iphone 7 Plus format etmek, edil Iphone 7-ni format edeniňiz ýalydyr.