110

Internetden nähili aýdym almaly?

Häzirki wagtda internetden aýdym almak üçin bir näçe aýdym web sahypalary gabat gelýär. Käbirimiz aýdym almak üçin Google-da aýdymyň adyny ýazýarys, google bolsa bir näçe aýdymlary çykarýar.

Biz hem aýdymyň adyny görenimizden ilkisine girýäris. Bu dogrumy? Şol ýere girenimizde hakykatdan hem gözleýän aýdymymyzy alyp bilerismi? Munyň üçin aşakdaky jogaby berip bileris:

  • Google sistemi bize aýdymyň göni özüni tapyp bermeýär. Google biziň ýazan Aýdym sözümizi nirde bar bolsa şony gözläp tapyp berýär. Bu hem siziň aýdyma aňsatlyk bilen gowşup bilmejegiňizi görkezýär. Çünki Googledan bir aýdym saýtlaryna gireniňde traffik iýýän reklamalar ýada aýdym alyp bolmajak saýtlar garşymyza çykýar. Google açmak, aýdymyňyzy gözletmek, saýta girmek aýdymy almak. Bu hem biziň iň köp MB we teňňelerimize zyýan berýär.

Hawa Google girer ýaly etmediňiz indi näme etmeli? diýýän bolsaňyz okamaga dowam ediň.

Munuň üçin trafigi köp harjamadan aýdym alar ýaly özüňize bir saýty dost edinmeli. Size dost bolar ýaly aýdym saýty gözläp gözläp ahyry hem tapdyk. Saýtyň içinde diňe aýdymlar bolman eýsem wideo şekilli ýazgylar hem bar. tTäze çykan türkmen aýdymlary we daşary ýurt aýdymlaryny hem siziň bilen duşurýar. Siziň etmeli işiňiz gaty aňsat. Saýta giriň aljak aýdymyňyzy saýlaň we ýükläň. Hawa bar bolany şu. Haýsyka ol saýt? diýýäňmi sabyr et we dowam et.

Siz saýta giren wagtyňyz ähli aýdymlar garşyňyza gelýär. Haýsy aýdymy aljak bolsaň üstüne basmaly we Ýükle diýen düwmä basmaly.  Aýdym göni telefonyňyza ýüklenip başlaýar. Isleseň aýdymy diňläp hem bilýärsiň.. Artykmaç mesele nämä gerek. Bu saýtyň esasy maksady aýdymlary ulanyjylara ýetirmek. Muny daşyndan seredeniňde hem bilip bolýar. Nähili? Saýta gireniňizde artykmaç trafik iýýän reklama ýok we ýokary derejede HD suratlar ýok. Aljak aýdymyňyzy ýekeje düwmä basyp alyp bilýärsiňiz. Mundan hezil näme bar?

Aýdym saýta gitmek üçin şu ýere basyň: www.seyranstudio.com

Öwrenmeli LINE@ hasabymyza goşulmak  üçin şu ýere basyň: https://goo.gl/GAUHbA