11

Internet tizligini nähili ölçemeli?

Internet tizlik testine başlamankaň dykgat edilmeli zatlar:

  •  Testi kompýuteriňizden barlaň. Modemiňize başga baglanýan enjamlar bar bolsa olary öçürüň. Barlajak wagtyňyzda Modemden gelýän kabeli birikdiriň.
  •  Kompýuteriňizde internet bilen işleýän ähli programalary öçürüň.
  •  Browseriňizde açyk bolan ähli penjireleri ýapyň.
  •  Test edýän wagtyňyzda hiç hili indirme etmäň.

Internet tizligi nähili ölçener?

Satyn alan tarifiňize görä Size belli bir internet tizligini bererler. Eger internetdiňiziň tizligini barlamak isleýän bolsaňyz aşakdaky ýazgylary okaň.

Speedtest Tizlik testi.

Bu sistem kömegi bilen internediňiziň tizligini aňsatlyk bilen test edip bilersiňiz. Etmeli işiňiz http://speedtest.net saýtyna girip BEGIN TEST diýen düwmä basmalydyr.

Begin teste basanyňyzdan soňra PING dolýança garaşyň. PING dolandan soňra Awto şekilde tizlik ölçenilmäge başlar. Ilki Download tizligi Soňra Upload tizligi ölçener.