62

Instagramda tassyklanan bellijegi almak üçin näme etmeli?

Instagramda soňky günler gaty köp kişi tassyklanan resmi bellijege eýe boldy. Munyň köpelmeginiň sebäbi Instgram 2018-nji ýylyň awgust aýlarynda programmalaryna täze funksiýa girizdi. Her kim programmanyň üsti bilen Instagram goldaw toparyna gönüden, tassyklanmak üçin registrasiýa barlagyny iberip bilýär. Barlaga iberniňizden soňra Instagram takmynan 1-2 hepdäniň içinde size kabul edildi ýada edilmedi diýip bildiriş iberýär. Şol funksiýa gelmezden ozal Instagram saýlap özi berýärdi.

Bu bellijek nämä ýaraýar we peýdasy barmy?

Eger Instagramda dünýä ýyldyzyny görseňiz, şeýle sorag ýüze çykyp biler. Bu hakykatdanam özümikä? Eger şol ýyldyzyň profilinde gökçe belliljek bar bolsa hakykatdan hem özüdigini aňladýar. Ýagny gökçe bellijek bir kişiniň ýada firmanyň hut özüdir diýýär.

Gökje bellijegi kim alyp bilýär?

Gökje bellijegi almak üçin internet dünýäsinde ýada durmuşda tanalýan kişi bolmaly. Yzarlaçjylaryň sany hiç hili täsir etmeýär. Isle az isle köp bolsun. Instagram siziň iberen adyňyzy gözleg saýtlardan çeşmelerden gözleýär. Eger adyňyz köp ýerlerde gabat gelse, ulanyjylar gaty köp gözleg eden bolsa siziň hakykatdan hem tanalýan kişi bolanlygyňyzy makullaýar we size gökje bellijegi berýär.

Nähili almaly?

Instagram programmasyna giriň we Settings menýusyndan Request Verification bölümine giriň.

Soňra sizden özüňiz hakynda ýa-da firmaňyz hakynda maglumat soraýar.

1.Instagram ulanyjy adyňyzy

2.Doly ady familiýaňyzy

3.Adamlar sizi nähili at bilen tanaýan bolsa şiny ýazyň.

4.Instagram hasabyňyzdaky kategoriýany saýlaň.

5.Öz passportyňyzy surata çekip iberiň.

Kabul edilmek ýagdaýynda size suratdaky ýaly bildiriş geler. 30 gün geçenden soňra täzeden barlaga iberiň.