16

Iň gowy 5 sany ýüz üýtgetmek üçin programma

Bu ýazgyda size Iň gowy 5 sany ýüz üýtgetmek üçin programmalaryň sanawyny taýýarladyk.

Snapchat bilen bilelikde telefonlarda örän populýar hala gelen ýüz çalyşma programmalary, ulanyjylaryň sapaly çaglar geçirmelerini üpjün edýär. Biraz girizme bilen ýüzleri çalşyp gyzykly suratlar oňarmalaryna rugsat beren köp sanda programma bar emma käbirleri has ulanyşly ýa hilli effektlere eýe. Bu sebäpden siziň üçin 6 sany ýüz çalyşma programmalaryň sanawyny taýýarladyk.

Face Swap

Sanawdaky ilkinji programma, Microsoftyň deňeme taslamalar üçin aýrylan bölümi bolan Microsoft Garage-den gelýär. Örän ýönekeý dizaýna eýe bolan Face Swap programmasynda, ilki öz suratlaryňyzy çekmeli bolýar. Yz ýanyndan ýüzüňize goşmak isleýän suratyňyzy saýlap, ýüz çalyşmany berjaý edýärsiňiz.

Iň gowy 5 sany ýüz üýtgetmek üçin programma

Face Swap Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.faceswap

Face Swap iOS: https://apps.apple.com/us/app/face-swap-automatic-and-funny/id1239521275

MSQRD

Facebookyň eýe bolan artdyrylan çynlyk programmasy MSQRD programmasynda ýüziňize janly görnüşde maskalar we effektler ýerleşdirip bilýärsiňiz. Örän üstünlikli bolan MSQRD, ýüziňizi darap üç ölçegli bir modelini emele getirýär. Goşmaça bolup, effektler wideolar belleýärkä ýüzüňizi yzarlaýar. Şeýlelikde saýlan maskalarymyz bilen wideo çekip bilýäris. MSQRD öň hem-de arka kameralar bilen işleýändir.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.msqrd.android

iOS:https://apps.apple.com/us/app/msqrd-live-filters-face-swap-for-video-selfies/id1065249424

Iň gowy 5 sany ýüz üýtgetmek üçin programma

 

Face Swap Live

Bu programma Facebookyň MSQRD programmasyna meňzeýär. Emma käbir zatlary tapawut görkezýär.  Face Swap Live bilen telefonyňyzdaky suratlara effekt goşup bilýärsiňiz. Şeýlelik bilen effekti goşmazdan üň surata çekip ýada telefondan ýükläp bolýar. MSQRDda diňe janly görnüşde effekt goşup bolýardy. Face Swap Liveda bolsa suratlara-dada effekt goşup bolýar.

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laan.labs.faceswaplive

iOS:https://apps.apple.com/us/app/face-swap-live/id1042987645

Iň gowy 5 sany ýüz üýtgetmek üçin programma

Face Swap Booth

Face Swap Booth, hasda ýokary hilli ýüz çalyşma isleýänler üçin örän amatlydyr. Face Swap Booth programmasynda, suraty isleýşiňiz ýaly etmek üçin birnäçe funksiýalar bar. Beýleki programmalaryň tersine Face Swap Booth, diňe ýüzi çalyşýar. Ýagny maska effekt goşup bolmaýar.

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.revosoft.faceswapbooth

iOS:https://apps.apple.com/us/app/face-swap-booth-face-changer/id826921329

Iň gowy 5 sany ýüz üýtgetmek üçin programma

Face App

Face App soňky wagtlarda biraz hem meşhurlygyny artdyrdy. Face App arkaly ýüzüňizi çalşyp bolmaýar. Diňe suratyňyzy garradyp ýada çaga üýtgedip berýär. Başga äýnek sakgal ýaly zatlary ýüzüňize goşup bilýärsiňiz. Programmanyň içinde effektler çäkli bolup köp bölegini satyn almaly bolýarsyňyz.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.faceapp

iOS:https://apps.apple.com/us/app/faceapp-ai-face-editor/id1180884341

Iň gowy 5 sany ýüz üýtgetmek üçin programma