314

Imo – soňky aktiwligi gizlemek.

Bu günki günde türkmen halkynyň arasynda IMO ulanýanlaryň sany gün-günden artýar. IMO messenjeri arkaly biz dünýäniň islendik nokady bilen mugt wideojaňlary we audiojaňlary gurap bilýäs. Ondan başgada IMO messenjeriniň soňky wersiýalarynda ulanyjylar üçin howa maglumaty, dürli oýunlar goşuldy.

Imo ulanyjylaryň arasynda soňky aktiwligi gizlemek, saňa iberilen haty okanyňda, okamady (tegelek znaçok) diýip görkezilmegini islemeýänler hem bar.

Soňky aktiwligi gizlemek üçin şu yzygiderlikde dowam ediň:

НАСТРОЙКИ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

ПОСЛЕДНЯЯ АКТИВНОСТЬ

Последняя активность bölümine gireniňizden soňra, Мои Контакты bölegini Никто bölegine çalyşýaňyz, netijede hiç kime siziň soňky aktiwligiňiz belli bolmaz.

Ondan başga size biri hat iberende, siz okasaňyz hem, onda okalmady diýip görkezmeklik üçin, ýokardaky suratdaky Read Receipts bölüminde Мои Контакты bölegini Никто bölegine çalyşýaňyz, netijede siziň okan hatyňyzy, hiç kim okalandygyny bilmez.

Ýokardaky görkezilen praktikalar IMO Beta programmasynda ýerine ýetirildi.

Tema peýdalymy? Pikiriňi teswirlerde görkez.