Surat çekmek isleýäňmi çekip bileňokmy? Bu programany barlaň nämeler çyzyp bolýandygyny görüň.

How to Draw programasynda surat çekmek siziň üçin gyzykly bolar. Programa size nähili surat çekjekdigiňizi aňsat ýollar bilen öwreder. Her suraty çekmek üçin size düşündirilen ädimleri çyzanyňyzda suratyda çekip boljaksyňyz we çeken suratyňyza haýran galarsyňyz.

Her surat tapawutly stiller bilen düşündüriler.

Ilki aňsat çyzgylar bilen başlaň has soňra çylşyrymly çyzgylar bi

len dowam ediň. Etmeli işiňiz Eliňize bir galam bilen bir kagyz alyp programany işletmek.
Yükle 15 MB

Jemi 10,377 gezek okaldy, Şu gün 2 gezek okaldy