16

Google Play açylanok näme etmeli?

  • February 24, 2017

Eger android telefonyňyzda Google play açylmaýan bolsa aşakdaky ädimlerden çözgüt tapyp bilersiňiz.

 

Google playda käbir programalar täzelenmek üçin sizden rugsat sorar, käbiri bolsa rugsatsyz öz özi täzelener. Emma käbir ýagdaýlarda öz özünden täzelenýän programalar ortada galyp bilerler. Indirýän wagtynda garşysyna näzsazlyk çykyp şol zagruzka gidip durar. Ol bize görünmez. Şol zagruzka sebäpli hem Google Play açylman biler. Şunyň ýaly ýagdaýda Telefonyň sazlamalaryna giriň soňam  Programalar bölümünden Google Play tapyp Cache-sini arassalaň.