65

Fleşkany täzeden dikeltmek

USB porty arkaly işledilýän kompýuter fleşkalaryny häzirki döwürde köp adamlar ulanýarlar. Emma bu fleşkalara wirus aralaşandan soň, kompýuter ony okaman başlaýar. Bu ýagdaýlarda näme etmeli?

-1-

Eger kompýuter fleşkany okamasa, onda ol fleşkany beýleki USB portda barlaň, eger bu usul hem kömek etmese onda kompýuteri täzeden işe giriziň.

-2-

Ýokardaky görkezilen usullar hem kömek etmese, onda fleşkany ýörite antiwirus programmalary arkaly barlaň we wiruslaryny öçüriň.

Aşakdaky usullar fleşkada saklanýan informasiýalary yzyna gaýtarmaýar. Bu usullar diňe fleşkanyň işjeňligini dikeldýär.

-3-

Fleşkanyň içindäki bar informasiýalary öçüriň. ( ОТФОРМАТИРОВАТЬ )

-4-

Eger ýokardaky usullar hem kömek etmese, onda Transcend, PQi, ADATA programma üpjünçiliginden peýdalanyň. Olar fleşkanyň iňjeňligi dikeltmek üçin peýdalydyrlar.