185

Eger IMO messenger telefon belgiňizi tanamasa

Soňky wagtlar IMO Messengerde käbir kişiler registrasiýa wagty nomeri kabul edenok diýip şikaýat edip başladylar. Bu ýagdaý diňe Türkmenistanda däl başga ýurtlarda gaty köp gabat gelýär.

Munuň sebäbi nämeden-kä? Geliň öwreneliň!

Bu wakadan soňra hem bize birnäçe imo ulanýan kişiler hem näme edip boljakdygy hakynda sorady biz hem bu meseläni ele alyp IMO Messengerin toparyna ýüz tutduk. Ýüz tutanymyzdan birnäçe günden soňra IMO-dan bize şeýle hat geldi:

  “Hormatly! IMO Messengere girýän wagtyňyzda we nädogry telefon belgisi  diýen ýalňyşlygy görkezmäge dowam edýän bolsa, hasabyňyz resmi kişilere meňzemäge çalyşmak, sögünçli göwne degmeklik şahsy söhbetler ibermek ýada FOF da(friends of friend) birnäçe gezek şikaýat almak we gaty köp reklama story paýlaşmak ýaly sebäplerden blok edilendir.

Bir telefon belgisi kabul edilmedik ýagdaýynda, şol telefon belgiden mundan beýläk hiç hili girip bilmezligiňiz gynandyrýar. Haýyş edýän täze bir telefon belgiden registrasiýa ediň!”

Bäh, Indi öňki telefon belgim bilen girip bilmerinmi? başga telefon belgimem-ä ýok diýýän bolsaňyz gaty gynanmaň. Bizde ýoly bar. Ýokardaky gelen hat IMO-da android üsti bilen feedbak ibereniňde gelen hat.

Siz IMO toparynyň göni öz feedback email poçtasyna ýazmaly. Ýazmaly zadyňyz: Hormatly IMO topary menıň IMO hasabym sebäpsiz ýere blok edildi. Hiç hili düzgünnama garşy gelmedigime ynanýaryn. Sizden Şu 99365XXXXX telefon belgimi gara sanawdan aýyrmagyňyzy haýyş edýärın. Adyma başga telefon belgi açyp bilemok we näçe gündür dostlarym bilen habarlaşyp bilemok.  BELLIK: Bu ýazgylary iňlis diline terjime edip ýazyň. Iňlisçe bilmeýän bolsaňyz hökman öwreniň IMO-dan iňlis dili has gereklidir. 

Şeýlelik bilen IMO toparyna ýazanyňyzda gaty gitse 1 2 sagadyň dowamynda size jogap bererler, bolmaýar diýseler ýenede ýazyň bu gezek has köp ýazyň. Garaz siziň telefon belgiňizi açýança ýazyň. Gürrüňsiz açýandyrlar. (Barlandy. Bir telefon belgi blokdan çykaryldy)!

IMO feedback email salgysy: feedback@imo.im

 

Etmeli işiňiz:

  1. Poçtaňyza giriň ýokardaky ýazmaly sözüňizi iňlis diline terjime edip ýazyň.
  2. feedback@imo.im poçtasyna iberiň.
  3. 1-2 sagadyň dowamynda size jogap geler.

Temadan daşary:

Hormatly agzalar Öwrenmeli android programmasynyň täze wersiýasyny almagy unutmaň. Bir näçe günden Öwrenmeli 5.2 wersiýadan aşaky wersiýalar hyzmatdan aýrylýar we işlemeýär. Täze wersiýasyny almak üçin http://owrenmeli.com saýta giriň Google Plaý ýada göni apk faýlyny ýükläp alyň. Okanyňyz üçin köp sag boluň. Eger bir soragyňyz bar bolsa https://forum.tsoltanov.com saýtyndan peýdalanmagy unutman.

Teswirlere indiki ýazyljak tema hakynda bize öz pikirleriňizi ýazyp bilersiňiz!