Bildiriş!
Bu ýazga baha ber

Salam gadyrly okyjylar!

2016-njy ýylyň dekabr aýynyň 22-ne açylan bu öwrenmeli portaly şo günden şu güne çenli diňe tehnologiýa hakynda maglumat berip gelýär.

Şu günden başlap kararymyzy üýtgetdik we siziň üçin diňe tehnologiýa dälde eýsem dürli gyzykly, durmuşy praktiki maglumatlary siziň bilen paýlaşmagy makul bildik.

Mundan beýläk temalarymyzda diňe tehnologiýa dälde başgada gyzykly praktiki öwrenip bolaýjak temalara bu ýerde duş gelip bilersiňiz. onuň üçin tehnologiýadan daşary temalara duşanyňyzda hiç hili geň görmäň.

Indiki kategoriýalarymyz şulardan ybarat:

Tehnologiýa.

Üstünligiň syrlary.

Telefonlar.

Söwda.

Okuw.

Praktiki maglumatlar.

we şulara meňzeşler.

Bu alan kararymyz siziň göwnüňüzden turar diýip umyt etýäris.

Hormatlamak bilen Öwrenmeli topary!

 

10,062 gezek okaldy