7

DU Speed Booster & Cleaner

Telefonyň haýal işleýän bolsa zarýat has çalt gutarýan bolsa, munyň sebäbi bizden habarsyz telefonymyzda işläp durýan programalar we LINE ýaly internet bilen işleýän programalar ýada oýnaýan oýunlarymyzyň günlük üýşürýän hapalarydyr. Eger-de telefonyň şeýle agyr işleýän bolsa  DU Speed Booster & Cleaner şu programany almagy maslahat berýän. Programa size ýokardaky näsazlyklary ýekeje düwmä basanyňyzda düzlap berer.

Programada Trash cleaner düwmesine bassaňyz telefonyňyzdaky gereksiz hapalary arassalar. 

Phone boost düwmesi bolsa telefonyňyzda gereksiz işläp duran zarýady boş ýere alyp duran funksialary öçürer.mark-www-androeed-ru-52924c5bff93217f9f45f22226ae0309

ÖWRENMELI size işiňizde üstünlük arzuw etýär! Biz bilen galanyňyz üçin köp sag boluň! Programany dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň! Mundan beýläk size has gyzykly sapaklarymyz garaşýar. Öwrenmeliden daşlaşmaň!