42

Çilimi nähili goýmaly? Çilimi goýmak üçin kömekçi bolan çözgütler

  • September 4, 2019

Çilimi nähili goýmaly? Çilimi goýmak üçin kömekçi bolan çözgütler.Ynsan saglygy tarapyndan örän howply bolan çilimi ulanýanlaryň sany gynansakda gün günden köpelýär. Kimi derdinden kimsi bolsa görnüş üçin çekýär. Çilimiň zyýanyny bilip hem çilimi goýmaýan millionlarça ynsan bar.

Çilim hem çekýän kişä hem-de töwregindäkilere zyýan berýär. Organlarymyzyň sagdyn işlemegine päsgel berýän çilim, jüwimizede gaty agram salýandyr.

 

Çilimi nähili goýmaly?

Göwrümi kiçi görünsede döretýän keselleri gaty uly bolan çilimi goýmak üçin birnäçe çözgütler hem bardyr. Ynsan çilimi goýmak üçin özüne şert goşsa, çilimiň soňynda goýmaga mümkinçilik dörär.

Çilimi näme üçin goýýanyňyzyň parhynda boluň. Çilimi goýmak üçin sebäpleriňizi belläň. Öz saglygyňyza we ykdysady güýjüňize zyýanly bolşu ýaly, maşgalaňyzda-da maddy zyýanlar döredip bilersiňiz.

Ilkinji günden aýgytly gürlemäň. Çilimi goýmaga karar beren ilkinji günde “boldy indi çekmeýän” psihologiýasyna girmäň. Unutmaň, çilim içindäki ýokary derejeli nikotin bilen ýyllar boýunça sizi özüne öwrenşdirendir.

Töweregiňizi çilimlerden arassalaň. Işleýän ýeriňize çekmelerde ýada iş stolyň üstünde… Çilimi goýmazdan öň çilimiňizi nirä goýan bolsaňyz alyň we zibile atyň. Çilimi özüňize duşman ediniň. Nätanyş biri gelip siziň böwregiňize zyýan berip biljek hereketler etse, siz hem garşylygynda gaçmak ýada goranmak üçin näme etseňiz, çilimden hem şeýle goranyň. Gözüňiziň öňünde hiç hili çilim goýmaň.

Ilkinji meselede çilim çekmäň. Günlik durmuşda garşylaşýan ilkinji kynçylygyňyzda çilim çekmegi çözgüt diýip görmäň. Başga ýollary belläň. Çigit çigtlemek, aýdym diňlemek, sakgyç çeýnemek ýaly güýmenjeler tapyň.

Baýrak mekanizma emele getiriň. Çilimi goýma herekedinden soňra belli wagtlarda (her geçen hepde, her geçen aý ýaly) özüňize baýrak beriň

Çilimi çekmegi goýmak üçin çözgütler.

Çilimi goýmak üçin bellän güniňizden 2 hepde öň, katran we nikotini pes bir marka geçiň. Bu çilim çekmek herekediňizi üýtgetmäge kömek eder.

Her bir çilimiň diňe ýarysyny çekiň.

Her gün ilkinji çilimiňizi çekmegi bir sagat gijä galdyryň.

Iýmek endikleriňizi, çilimi azaltmaga kömekçi boljak şekilde üýtgediň. Meselem süýt içiň.

Kelläňizi jemlemek üçin çilimiň ýerine bir stakan miwe suwy içiň.

Çilim rak keseliň dogany, ölümiň dostydyr. Saglygyň üçin Çilimden uzak dur!!!