18

Apple Idini açmak

Amerika degişli bolan kredi kartsyz App store idini açmak üçin aşakdaky ädimleri ýerine ýetiriň!

  • Ilki bilen öňki App store idiňizden çykyň.

  • Yzyndan App Store’a girip mugt bir programanyň üstüne basyp Skaçat (Indir) düwmesine basyň.

  • App store idiňizden çykanlygyňyz üçin size Apple idiňizi ýazmagyňyzy ýa-da täze açmagyňyzy sorar.

  • Täze Apple idini döret diýene basanymyzdan soňra, Ýurtlaryň sanawy çykar. Siz United States  saýlaň.

  • Täze hasap açan wagtymyz sözleşmeleri kabul etýäris.

  • ABD bagly täze Apple idiňizi ýazyň.

  • Yzyndan Kredi kartyny saýlaň diýen penjire açylar. Bu ýerde “none” diýeny yşaratlaň we dowam ediň.