57

Android üçin saýlanan türkmen programmalar

Türkmen programmalar gün geçdigiçe köpelýär we bu diýseň ajaýyp bir ýagdaý. Öz dilimizde programmalaryň web sahypalaryň köpelmegi bizi buýsandyrýar.

Bu temada android üçin taýýarlanan käbir türkmen programmalaryň sanawyny taýýarladym.

1.Soragçy

Handroid atly developer tarapyndan taýýarlanan Soragçy programmasy, özüni bilime kämilleşdirmek üçin höwesli kişiler üçin diýseň gyzykly programma.

Developer-yň Soragçy hakyndaky sözleri:

Soragçy programynda Taryh,Matematika,türkmen dili,Fizika,Geografiýa,Iňlis dili,Himiýa,Edebiýat we Biologiýa bölümleri bardyr. We Soragçy size bu bölümleriň ählisinden soraglar taýýarlady. Eger taýyn bolsaňyz. “Soragçy” sabyrsyzlyk bilen size garaşýar. Zehiniňizi bize görkeziň.

2.Howa Maglumaty

ARCH TM atly developer tarapyndan taýýarlanan Howa Maglumaty programmasy, Türkmenistanyň howa maglumatyny öwrenip bilersiňiz.

Developer-yň Howa Maglumaty hakyndaky sözleri:

* Şu wagtky howa maglumatyny anyk görkezer, * Şu wagtky şemalyn tizligini görkezer, * Şu wagtky howanyn yagdaýy barada maglumat berer. (Bulutly, ýagyşly) * Öňümizdäki hepde boýunça bolmagyna garaşylýan howa maglumatlaryny gije we gündiz üçin görkezer. * Türkmenistanyň şäherlerini gözläp tapmak üçin wagt sarp etmezden, howanyň yagdaýyny bilmek isleýän şaheriňizi sanawnamadan aňsatlyk bilen seçip bilersiniz.

3.ÝHK aňsat

Zehinli türkmen atly developer tarapyndan taýýarlanan ÝKH aňsat programmasy, ýol kadalaryny öwrenmäge kömek edýär.
Developer-yň ÝKH aňsat hakyndaky sözleri:
ÝHK-aňsat 82 sany biletden we 820 sany soragdan ybarat. Dogry bellenilen jogap ýaşyl we ýalňyş bellenilen jogap gyzyl reňk bilen görkezilýar.
ÝHK-aňsat bu iň aňsat we iň çalt usul bilen soraglary ýatda saklamaga we synaga giriş üçin edýän çykdaýjyňyzy azaltmaga kömek eder.

4.Tapmaçalar

ARCH TM atly developer tarapyndan taýýarlanan Tapmaçalar programmasy bilen dürli krossword soraglary bilen wagtyňyzy geçirip bilersiňiz.

Developer-yň Tapmaçalar hakyndaky sözleri:

Tapmaçalar (krosword görnüşünde)

5.Degişmeler

Mkurbanov atly developer tarapyndan taýýarlanan Degişmeler programmasynda gyzykly degişmeler paýlaşylýar.

Developer-yň Degişmeler hakyndaky sözleri:

Programmanyň mümkinçilikleri:
?Siz hem admina degişme ugradyp bilersiňiz.
?Günde suratly degişmeler.
?Günde ýazgyly degişmeler.
?Göwnüňize ýaran degişmäni paýlaşyp bilersiňiz.
?Internet ýok halynda hem ýüklenen degişmeleri okamak mümkinçiligi.
?Haladym düwmesi.
?Agza bolmak.


6.GYZYKLY
Gurbannazar Charyyev atly developer tarapyndan taýýarlanan GYZYKLY programmasy her gün gyzykly maglumatlary hödürleýär.
Developer-yň GYZYKLY hakyndaky sözleri:

GYZYKLY – her gün täze zatlary öwrenmek üçin , tehnologiýa dünýäsi , ylymlar älemi we köp köp gyzykly maglumatlar.

Meniň saýlap tapan programmalarym şulardan ybarat. Eger siziňem ulanýan türkmen programmalaryňyz bar bolsa, teswirlerde paýlaşyp bilersiňiz.