29

Android Telefonyň orginalmy?

Reklam ucin yer

Bilşimiz ýaly häzirki wagtda Her dürli Android telefonlar gabat gelýär.Göz bilen seredip  Olar Hakykatdan hem Orginalmy ýa-da dälmi aňşarmak mümkin däl. Oňa Professionallar çäre tapypdyrlar. Siz hem özüňüz Telefonyňyzy orginalmy dälmi oturan ýeriňizden barlap bilersiňiz!

Etmeli işiňiz gaty aňsat.

Ilki bilen şu ýerdäki Programany indiriň we telefonyňyza gurnaň. http://soft.antutu.com/soft/yanji.apk

Gurnaňyzdan soňra Start düwmä basyň.

Ondan soňra  Başga bir Telefondan ýada Kompýuterden Şu Linki açyň http://our.antutu.net/api/?action=yj&act=api Garşyňyza aşakdaky ýaly QR Kody çykar şony Öz telefonyňyzdaky ýaňky ýüklän Antutu Programa bilen okadyň.

Okadanyňyzdan soňra biraz garaşyň we Kompýuteriňize ýa-da Linki haýsy enjamdan açan bolsaňyz şoňa serediň. Eger aşakdaky ýaly jogap alan bolsaňyz Gorkara zat ýok Telefonyňyz Hakykatdanam Orginaldyr.

Biz bilen bilelikde öwrenýäniňiz üçin size örän Minnetdardyrys!