72

Android telefonlar üçin howply bolan programmalaryň sanawy

 • February 25, 2019

Trend Micro howpsuzlyk kompaniýasy Android enjamlardan maglumat ogurlaýan programmalaryň sanawyny açyklady.

Işiň erbet tarapy bir näçesi köpüsi dünýä ýüzünde iň köp ýüklenen we ýaýran programmalar. Trend Micro, bu programmalary dessine pozmak gerekdigi babatda size duýdurýar. Ynha howply programmalaryň sanawy:

 1. Pro Camera Beauty
 2. Cartoon Art Photo
 3. Emoji Camera
 4. Artistic effect Filter
 5. Art Editor
 6. Beauty Camera
 7. Selfie Camera Pro
 8. Horizon Beauty Camera
 9. Super Camera
 10. Art Effects for Photo
 11. Awesome Cartoon Art
 12. Art Filter Photo
 13. Art Filter Photo Effects
 14. Cartoon Effect
 15. Art Effect
 16. Photo Editor
 17. Wallpapers HD
 18. Magic Art Filter Photo Editor
 19. Fill Art Photo Editor
 20. ArtFlipPhotoEditing
 21. Art Filter
 22. Cartoon Art Photo
 23. Prizma Photo Effect
 24. Cartoon Art Photo Filter
 25. Art Filter Photo Editor
 26. Pixture
 27. Art Effect
 28. Photo Art Effect
 29. Cartoon Photo Filter

Köpüsiniň kamera programma bolan bu sanawdaky programmalar dürli ýollar bilen sizden maglumat ýygnaýar. Köpüsiniňde rugsatsyz ýagdaýda telefonyňyza başga programmalar ýükledýändigi hem duýuryldy. Dessine pozmagyňyz gerek bolan bu programmalary ulanýarsyňyzmy?

Teswirlerde indiki temalarda nämeler ýazylyp biljekdigi hakynda pikirleriňizi biz bilen paýlaşyň!!!


Kelläňizde soraglaryňyz bar bolsa biziň forum saýtymyzdan peýdalanmagy unutmaň.

Forum saýty hakynda gysgaça:

Forum saýty birnäçe ulanyjylaryň birleşip biri birilerine bilmeýän zatlaryny öwretmek, kömekçi bolmak üçin döredilendir. Eger soraglaryňyzyň jogabyny tapmak isleseňiz foruma agza boluň we beýleki ulanyjylardan we öwrenmeli portalynyň ýazyjylardan kömek alyň.

Mysal üçin kompýuteriňde ýada telefonyňda bir näsazlyk bar bolsa foruma näsazlyk hakynda ýazyň. Ulanyjylaryň arasyndan bilýänler size jogap bererler.

Foruma girmek üçin  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ts.forum

Forumdan bir Screenshot: