19

Android telefonlar üçin iň gowy hapa sebetleri

Android telefonyňyzda ýalňyşlyk bilen bozan maglumatlaryňyzy yzyna getirmek, pikir edişiňizden has kyn, käbir ýagdaýlarda mümkin däl.

Bu gün şahsy kompýuterlerimizdäki operasiýa ulgamlary hapa sebetlerini (korzina) özünde jemleýär. Siz maglumatyňyzy düýpleýin pozmadyk ýagdaýyňyzda sebetde durýar. Android telefonlarda bolsa hapa sebetlerine gabat gelmeýäris.  Köpümiz diýen ýaly iň az bir şahsy maglumatymyzy ýalňyşlyk  bilen pozýandyrys.

Bu temamyzda android telefonlarymyza, hapa sebetlerini ýerine ýetirýän käbir programmalar bilen tanyş bolalyň. Bilenlerimiz hem az däl bolsa gerek.

BELLIK: Aşakdaky ady agzalan programmalaryň peýdasy, haçanda siz programmany gurnanyňyzdan soňra bozan zatlaryňyzy yzyna getirýändir. Telefonyňyzda programma ýok wagty bozulan zatlaryňyzy yzyna getirip bilýän däldir.

1.Dumpster

Dumpster ulanyjylardan hem iň gowy teswirleri alan, android üçin döredilen iň başarnykly hapa sebedi programmalaryň biridir. Bozan maglumatlaryňyzy öz hapa sebedine geçirýär we islän wagtyňyz yzyna alyp bilýärsiňiz. Programma root-syz hem işleýär.


2.DiskDigger

DiskDigger android telefonlarda ulanyp boljak beýleki bir başarnykly yzyna getirýän programmasy bolup garşymyzda. Programma root-syz we root-ly telefonlarda işläp bilýär, root-ly telefonlarda has gowy netije berjegini söz berýär. Bozan maglumatlaryňyzy bu programma bilen yzyna getirip bilýärsiňiz.


3.Recycle Master

Recycle Master bilen bozulan zatlaryňyzy aňsatlyk bilen yzyna getirip bolýar. Bozan maglumatyňyzy bir gezek basyp yzyna getirip bolýar. Isleseňiz gorag üçin açar sözi goýup bilýärsiňiz. Programma sada we arassa görnüşe eýedir.


4.Cx File Explorer

Cx File Explorer adyndan hem bolşy ýaly faýly dolandyryjy we hapa sebedini özünde jemleýär. Telefonyňyzda saklaýan maglumatlaryňyz hakynda statistikileri görüp bilýärsiňiz.


5.File Commander

Sada we täzelikçi bir görnüşe eýe bolan File Commander üýtgeşikli bir faýly dolandyryjydyr. Hapa sebedi hem bar.