LINE hasaba email birikdirmek

LINE hasaba email birikdirmek
Bu ýazga baha ber

Eger-de LINE hasabyň nomerini üýtgetmek isleýän bolsaň ýa-da satyn alnan stiker temalaryňy şol bir hasabyňdan başga telefondan gireniňdede galmagyny isleýän bolsaň LINE hasabyňa email birikdirmelidir. Onuň üçin aktiw email hasabyňyz bolmalydyr. http://gmail.com eger email hasabyňyz ýok bolsa şu ýerden registrasiýa edip özüňize hasap açyp bilersiňiz!

LINE hasabyňa email Birikdirmek üçin aşakdakylary yzarlaň.

Öz LINE-yňyzdan aşakdaky ýoly yzarlaň. Suratlardanam seredip bilersiňiz

1.Ilki bilen LINE-yňyzdan Email sahypasyna gidiň.

Email sahypany tapmak üçin

Şu ýoly yzarlaň More > Settings > Account > Email Account Registration.  ýa-da şu link bilen göni baryp bilersiňiz. https://line.me/R/nv/settings/account

Bu ýere Öz email hasabyňyzy Password ýerinede içinden azyndan bir san bolan parolyňyzy goýuň. Soňra OK basyň

OK basanyňyzdan soňra Email hasabyňyza LINE kod ugratjakdyr ony hem

Email hasabyňyza gelen kody bolsa aşakdaky ýaly gelen penjira ýazyň. Şeýlelik bilen LINE hasabyňyza email hasabyňyzy birikdirdiňiz!

 

4,225 gezek okaldy

Teswirler (23)
Teswir yaz
 • suleyman

  ai sau dos ahyry yazdynai.. spasiboo ?

 • kakajan

  howwa suleyman

 • Seri

  Super dost gaty gowy zatlar goyyan

 • arslan

  bett

 • Mekan

  Admin kömek edayda haýyş men line email birikdirdim son bolsa on koduny unuttum name etmeli indi

 • @admin

  Mekan Emaıl sahypada PArolymy unutdym dıyen yer bardyr shona basyp taze parol goyup bılersın

 • Mekan

  admin ony edip gordim bolonok line idini ber gurlesayelida

 • @admin

  tsoltanov

 • Kerven

  gaty gowy ýazypsyñyz menà goýyp ildim amail

 • LINE hasabyň parolyny üýtgetmek | Blog

  […] bilersiňiz! LINE hasabyňa email poçta goýmak isleýän bolsaňyz LINE bölümünden ýa-da http://blog.tsoltanov.com/line-hasaba-email-birikdirmek/ şu link arkaly öwrenip […]

 • LINE Crestors Market Registrasiya etmek | Blog

  […] Bellik: Crestors Market üçin Öz LINE hasabyňyzdan girmelisiňiz onuň üçin LINE hasabyňyzda email hasabyňyzy baglangyly bolmalydyr. Eger LINE hasabyňa nädip email baglamaly diýän bolsaň Şu temamyzy okamagy maslahat berýän. http://blog.tsoltanov.com/line-hasaba-email-birikdirmek/ […]

 • Sohbet

  kod gelenoklay admin

 • Sohbet

  kod gelenoklay

 • Sohbet

  kod gelenoklay

 • Ахмет

  @admin
  basxga tel de acxsan stiker zatlar gitya…

 • Ahmet

  @admin

 • Ahmet

  @admin
  basxga tel de acxsan stiker zatlar gitya…

 • @Tacdurdy Soltanov

  Satyn alan zatlaryn dine databaseden gityar. aslynda seniň hasabyňda dur. Şonuň üçin öňki satyn alan stikerleriňi dükandan tapýaň. Satyn al diýen ýerine Indir diýen düwmesini görersiň. Şeýlelik bilen stikerleriňi yzyna mugt alyp bilersiň

 • Ахмет

  спс

 • Petýa

  birikderlenden soñ so line acaundyny pozsanam. yenede acyp bolyarmy oz gmailini yazyp. sonaa jogap beraysen

 • atash

  admin salam men accandym bar son login parolny biri bilya indi sony nadip ayryp bolarka parol nadip nirden uytgetmeli aydayynda line idim talyp212 hayysh edyan sizin komeginiz gerek

 • #Ovezow

  dos edil señ aydyshyñ yaly etyan vn LINE kod ugradanoga nam etmelika sen bileñokmai

 • #Ovezow

  dos LINE kod ugradanok nam etmelai

 • Anonim

  1

 • Begga

  Admin ! As Salam Aleykum ! Men line-da el pochta achjak bolyan yone, bolanok komek edayda http://Begench@gmail.com etyan bolanok komek et gayrat et