24

Aliexpressden täsin harytlar #3

Aliexpress Internet söwda merkezinden saýlanan, gerekli, peýdaly, alyp biljegiňiz harytlaryň sanawyny taýýarladyk.

Aliexpress hakynda giňişleýin şu ýerdäki ýazgyny okap bilersiňiz! https://blog.tsoltanov.com/aliexpressden-nahili-sowda-etmeli/

 

El üçin sport enjamy, şeýle hem güýjüni özüňe görä sazlap bolýar. 10-40 Kg. Bahasy diýseň amatly 3.44 $ .Türkmenistana 54-60 gün aralagynda gelýär. 2 $ goşmaça berseň 40 günde gelýär.

Has giňişleýin şu ýere bas: Aliexpress


Gol sumkasy. Her gün sport eşigi bilen ylgamaga gideniňde diýseň peýdasy deger. Sumkany goluňa berkidip telefonyň bilen bilelikde ylgap bolýar :). Bahasy 4.73$. Gözel ülkämize 37-55 gün aralygynda mugt poçta arkaly gelýär.

Has giňişleýin şu ýere bas: Aliexpress


Bu görýän sumkaňyz erkekler we gyzlar üçin. Has köp sport bilen meşgullanýan bolsaň almalysyň. Bahasy 29$. Ýurdumyza 2.1 $ goşmaça alyp 38-54 gün aralygynda gelýär.

Has giňişleýin şu ýere bas: Aliexpress


Android we IOSlar üçin USB kabel. Bahasy 4.89 $. Ýurdumyza 35-55 gün aralygynda gelýär.

Has giňişleýin şu ýere bas: Aliexpress


Bu arka sumka görnüşi ýaly däl. Özünde telefonlara zarýad bermek üçin USB kabeli bar. Isle syýahatda ulan isle Notebook enjamlaryňy sal. Erkekler we gyzlar üçin. Bahasy 36.90$. Ýurdumyza 36-54 gün aralygynda gelýär.

Has giňişleýin şu ýere bas: Aliexpress


Bu klawiatura Bluetooth funksiýa bilen işläp Android, IOS, Ipad enjamlar üçin goşmaça ulanyp bilersiňiz.  Bahasy 47$  Ýurdumyza 34-58 gün aralygynda gelýär.

Has giňişleýin şu ýere bas: Aliexpress


LED transformator lampasy. Alýumin bilen ýasalan, eplenýän. Bahasy  24.74$. Ýurdumyza 38-54 gün aralygynda gelýär.

Has giňişleýin şu ýere bas: Aliexpress


Üýtgeşik galam gutysy. Bahasy 4.23 $. Ýurdumyza 37-55 gün aralygynda gelýär.

Has giňişleýin şu ýere bas: Aliexpress


Oturan ýerňizden öýňüze kimiň gelenini görüň. Gapy Kamerasy. Bahasy 67 $. Ýurdumyza 36-54 gün aralagynda gelýär.

Has giňişleýin şu ýere bas: Aliexpress

Aliexpressden haryt satyn almak üçin Wisa elektron kartyňyz bolmalydyr. Karty almak üçin ýakynlaryňyzdaky Bank iş ýerlerinden sorap maglumat alyp bilersiňiz!