23

Aliexpress-de satylýan iň üýtgeşik we gyzykly harytlar

Aliexpress dünýäde iň köp ulanylýan e-söwda nokady bolup, içinde her dürli üýtgeşik harytlara duş gelip bolýar. Bu temada Aliexpress-de satylýan käbir üýtgeşik harytlaryň sanawyny taýýarladym.

1.Kitap okamak üçin yşyk

Kitap okamagy halaýanlar üçin bu üýtgeşik haryt gaty peýdaly bolup biler. Gije arkaýynlyk bilen hiç kime päsgel bermän bu yşyk arkaly kitap okap bilersiňiz. Led yşykly kitap okamak äýnekleri, parta dakylýan çyralar ýa-da kitaba dakylýan çyralaryň arasynda özüňize laýygyny saýlap bilýärsiňiz. Bahalary 0.10 dollardan başlaýar.

Aliexpress-de satylýan iň üýtgeşik we gyzykly harytlar

Aliexpress-de görmek üçin

2.Öz özüni garyşdyrýan stakan.

Poslanmaýan polatdan öndürilen bu stakan, kofiýaňyzy, süýdüňizi, çaý we gandyňyzy hut özi garyşdyrýar. Ofis iş ýerlerinde görünmek üçin ajaýyp bolsa gerek. Batareýa bilen işleýän stakanyň dürli reňklileri hem bar. Kofiýaňyzy için goýanyňyzdan soňra düwmesine basmak ýeterli. Onsoň özi garyşdyryp başlaýar. Şeýle wajyp bolmasa-da käbir kişiler tarapynda ünsi çekip biler.

Aliexpress-de satylýan iň üýtgeşik we gyzykly harytlar

Aliexpress-de görmek üçin

3.Sakgal bezemek üçin darak.

Erkekleriň ünsüni çekip biljek harytlardan biri hem sakgal bezemek üçin darak. Öýde özüňiz sakgalyňyza islän bezegiňizi bermek üçin öndürilen bu darak, ulanylyşy ýeňil we sada bir haryt ýaly görünýär. Daş görnüşe üns berýän we sakgallaryndan geçip bilmeýän kişiler üçin amatly bir önüm bolup biler.

Aliexpress-de satylýan iň üýtgeşik we gyzykly harytlar

Aliexpress-de görmek üçin

4.Ähli awto ulaglar üçin howa çykyşy arassalaýjy şotka.

Aliexpress-de satylýan iň üýtgeşik we gyzykly harytlar

Aliexpress-de görmek üçin

5.Iň kiçi kamera

Bu kamera şeýlebir kiçi welin toýda surata çekýän wagtyň ýitirip toý eýesinden ýenjilmegiň hem mümkin 🙂

Aliexpress-de satylýan iň üýtgeşik we gyzykly harytlar

Aliexpress-de görmek üçin