Älem Sesi
Bu ýazga baha ber

Aýdym diňlemek we ýüklemek munyň ýaly hezil bolmandy!

Älem Sesi atly bu programmada dürli sazlar we aýdymlar ýerleşdirilýär. Programmany ulanýan ulanyjy aýdymy online şekilde diňläp ýada göni telefonyna ýükläp bilýär.

*Bildirişler – Täze aýdymlar ýüklenende şol wagtyň özünde ulanyja bildiriş barýar. Bu diýmek täze çykan aýdymlary ilkinji bolup sen diňle.

*Artists – Programmada Artist sahypasy bolup, has meşhur aýdymçylaryň aýdymlaryny diňlemek we ýüklemek bolýar.

*Kategoriýa – Kategoriýa boýunça islendik aýdymyňy aňsatlyk bilen tapmak bolýar. Kategoriýa girip diňlemek isleýän saz we aýdymyňy saýlanan bölümlerde görmek bolýar. “Jazz sazlary”, “Bass sazlary”, “Rok”, “Tans”, “Rus aýdymlar” “Türkmen aýdymlar” “Iňlis aýdymlar” we başgalary.

*Paýlaşmak – Her bir aýdymy göni ýüklemek salgysy bilen öz dostlaryňyza paýlaşyp bilýärsiňiz.

*Ýüklemek – Aýdymy göni telefonyňa ýüklemek

*Online Play – Aýdymy ýüklemän göni online görnüşde diňlemek

*Soňky diňlänlerim – Soňky diňlenen we ýüklenen aýdymlar üçin aýdy bir penjire açylýar.

Şu ýerden ýükläp bilersiňiz

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ts.alemsesi

1,984 gezek okaldy