130

Albert Eýnşteýn-den öwrenmeli käbir maslahatlar.

Albert Eýnşteýn-den öwrenmeli käbir maslahatlar.

C:\Users\begench\Desktop\albert-einstein-1933340__340.jpg

Albert Eýnşteýniň özi, aýdan jümleleri dünýäniň esasylaryndan. Çünki ol dünýäniň iň zehinli adamy diýlip kabul edilen. Bu sebäpli aýdan her sözi adamlara öwüt-ündew berýär. Makalamyzda ussadyň aýdan maslahat beriji sözlerinden maglumatlar toplanyldy.

  • Bilesigelijiligiňiziň yzyndan gidiň.

“MENIŇ ÝÖRITE BIR ZEHINIM ÝOK, MEN DIŇE ÝOKARY BILESIGELIJI”.

Siziň bilesigeljiligiňizi näme özüne çekýär? Nämäni iň esasy bilesiňiz gelýär? Meniň bilesim gelýän esasy zat käbir adamlaryň başarjaň bolup, käbirleriniň başarjaňlygynyň pesligi.Bu sebäpli ýyllar boýy başarjaň bolmak üçin işledim. Bilesigelijiligiňiziň yzyndan gitseňiz hökman başarjaň bolarsyňyz.

  • Tutanýerlilik gymmatly.

“ GATY ZEHINLI BOLANYMDAN DÄL, KYNÇYLYKLAR BILEN IŞLEŞMEKDEN ÝÜZ DÖNDÜRMEDIGIM ÜÇIN BAŞARÝARYN”.

Bir maksat tutup şol maksadyň soňuna çenli gitmäge sabryňyz barmy? Poçta möhürleri örän gymmatly hasaplanýar, çünki olar barmaly ýeriniň soňuna çenli hata ýapyşýar. Poçta möhüri ýaly boluň we başlan işiňizi dynmaga çalşyň.

  • Hyýaly güýçler güýç berer.

“HYÝALY GÜÝÇ HEMME ZATDYR. HYÝALY GÜÝÇ BILMEKDEN HAS ZERUR”.

Hyýaly güýçleriňiz gelejegiňizi kesgitlär.Eýnşteýne görä :” Zehiniň hakyky görkezmesi hyýaly güýçlerdir”.

  • Ýalňyşlyk ediň.

“HIÇ WAGT ÝALŇYŞMADYK ADAM TÄZE BIR ZADY DEŇEMEDIK DIÝMEKDIR”.

Ýalňyşmakdan gorkmaň.Eger bir işe başlamak isleseňiz çekinmäň, ýalňyşlar sizi has uly derejelere alyp gider. Başarjaň bolmak isleýän bolsaňyz ýalňyşmakdan gorkmaň.

  • Häzirki wagty ýaşaň.

“MEN HIÇ WAGT GELJEGI PIKIR ETMEDIM, NÄME BOLSA-DA GELJEKDIR”

Gelejegi taýýarlamagyň ýeke-täk ýoly, esasan häzirki wagt bolmagyňyz.Şu wagt düýni ýa-da ertiri üýtgedip bilmersiňiz. Zerur bolan esasy wagt HÄZIR.

  • Möhümlik (zerurlyk) dörediň.

“IŇ ESASY BAŞARJAŇ BOLMAK ÜÇIN DÄL-DE MÖHÜM BIRI BOLMAK ÜÇIN IŞLÄŇ”.

Wagtyňyzy başarjaň bolmak üçin harçlamaň, zerurlyk döretmäge çalşyň. Eger siz zerur biri bolsaňyz başarjaňlygyň özi size geler.

  • Üýtgeşik netijelere garaşmaň.

“DÄLILIK – ŞOL BIR ZADY GAÝTA-GAÝTA EDIP ÜÝTGEŞIK NETIJÄ GARAŞMAKDYR”.

Durmuşyňyzyň üýtgemegini isleýän bolsaňyz, ilki bilen özüňizi üýtgetmegiňiz gerek.

  • Bilmek deňemekden geler.

“BILMEK MAGLUMAT DÄLDIR, BILMEGIŇ ÝEKE-TÄK ÝOLY DEŇEMEKDIR”.

Bir mesele üstünde işläp bilersiňiz, emma bu size diňe teoretiki, pelsepe düşünjäni gazandyrar. Bir meseläni bilmek isleýän bolsaňyz ony deňäp görmelisiňiz.

Taýýarlan: Begenç Mälikgulyýew