81

Internetde web saýt döretmek

Internetde web saýt döretmek üçin gaty köp ýol bar. Kim başdan kod ýazyp web saýtyny gurýar kimi bolsa ýörite taýýar sistemlerden peýdalanyp web saýtyň eýesi bolýar. Bu temada size taýýar sistemlerden web saýt gurup biljegiňiz hyzmatlaryň sanawyny hödürledik.

SnapPages 

  SnapPages 3.0 bilen ulanyjylaryna hyzmat beren platform, şu wagt iň gowy web saýt döretmek platformu bolup iň öňe çykan SnapPagesde tablet kompýuteriňiz bilen web saýtlaryňyzy ýöredip bilýärsiňiz. Professional görnüşde ýasalan şablonlary isläniňiz ýaly özüňüzçe üýtgedip bilýärsiňiz. Blog ýazyjylary üçin peýdaly bir platform bolan SnapPages bilen bloguňyzy döredip bilersiňiz.


Webflow

 

Dizaýnerler üçin özüne çekiji webflow, kod ýazman has köp dizaýn döretmäge kömek edýär. Döretmek isleýän her dürli web saýty üçin özüňüzçe içini bezäp we database hem döredip biljegiňiz platformda owadan sahypalar, bloglar, düşündürşler, we başgada birnäçe  görnüşde web saýt döretmek üçin oňaýly sazlamalary hödürleýär.


Pixpa

Market, blog hödürlemek satmak ýaly birnäçe üýtgeşiklikleri hödürleýän web saýt döretmek üçin platform bolup öňe çykýar.


Dowamy bar.