40

2 ýaşyndaky çaga, uzak wagt ulanan telefonynyň ýüzünden gözlerini ýitirdi

Her gün ortaça 4 sagat telefon ulanan 2 ýaşyndaky bir Hytaýly çaga, gözlerini ýitirdi. Hytaýyň gündogarynda ýerleşýän Jiangsu sebitindäki bir maşgala, arkaýyn bolmagyny üpjün etýän üçin her gün gyzynyň eline telefon berýärdi. Günde 4 sagat telefonyň ekranyna seredeni üçin görmek ukybyny ýitirdi.

Bir ýaşyndan bu ýaňa dowam eden bu endik netijesinde başa baran waka, maşgalaň gyzlaryndaky bir özgerişligi parh etmeginden soňra orta çykdy. Gyzynyň gözlerini ýygy-ýygydan owkalaýandygyny bellän maşgala, lukman barlagynyň yzyndan çagasynda güýçli myopic (uzakdan görmeýän) tapylýandygyny öwrendi.
2 ýaşyndaky çaga, uzak wagt ulanan telefonynyň ýüzünden gözlerini ýitirdi
“-9 dioptrika” äýnek berilen gyzyň ýagdaýy yzyna dolap bolmajak we ösýän döwründe has hem erbet boljakdygy bellenildi. Ortaça bir bozuklykdaky tapawutlaryň -0,5 bilen -0,3 arasynda görülendigi beýan edildi.
Dünýä Saglyk Guramasynyň Aprel aýynda çap eden bir gollanmasyna görä bir ýaşyň aşagyndaky çagalaryň elektrik ekranlara seretdirmezligi maslahat berilýär. Iki bilen dört ýaşly çagalar üçin bolsa maslahat berilýän wagt 1 sagat bellenipdi. Dünýä Saglyk Guramasy şol wagtyň özünde hem çagalaryň bu görnüş çäklendirmelerde ulalmagynyň saglykly ösmegi üçin örän ähmiýetli bolýandygyny belläp geçdi.
Çagalaryň geljegi üçin olary zyýanly zatlardan uzak tutalyň!