34

Jaýlaryň modelini taýýarlamak

Jaýlaryň modelini taýýarlamak

Göwrümi uly bolmadyk we işlemegi ýeňil bolan çyzgy programmasy hakynda gysgaça düşündürmekçi.                       Bu kompýuter programmanyň kömegi bilen jaýlaryň modelini 1-nji suratda görşüňiz ýaly düzmek bolýar.

1) Programmany işe göýberiň.

2) Açylandan soň

  •  A)Täze başdan başlamak.
  •  B) Taýýar çyzgylar.
  •  Ç) Özünde bar bolan taýýar çyzgylary açmak.

3) Açylandan soň :

  • A) Esasy işlemeli ýeri bu ýerde ölçegleri girizmeli we beýleki ähli işleri geçirmeli ýerdir.
  • B) Bu ýerde bolsa çyzýan çyzgyňyzyň 3D görnüşde görkezilişi. Bu ýerde hiç hili üýtgeşiklik geçirip bolmaýar dine düzýän çyzgyňyzy görmek üçindir.

4)Bu ýerden gerekli gurallar bolýar. 2-nji etažy düzmek we beýlekiler.

 Programany indirmek üçin şu ýere bas 65 mb

Taýýarlan: Seýdi Atamyradow