Windows 7 -ni programasyz tizlendirmek üçin 2 ädim

1)  Sistema Konfugrasiýa

Haçanda kompýuteriňizi her açanyňyzda  ýüklän dürli programalaryňyz “Men açyljak” diýip kompýuteriňizi agyr ýagdaýa saljakdyr. Biz bu programalary öçürsek kompýuterimiz açylan wagty öňküsünden tizlenjekdir.

Kompýuter açylan wagty işleýän programalary öçürmek üçin Başla (start,Pusk) menýusyna basyň we “msconfig” ýazyp Enter basyň.

Garşyňyza çykan “Sistema konfugrasiýa” ýazgyly penjireden “Başlatma” (Startup, запускать) bölüme girip özüňize gerekmejek ýere başlaýan programalary saýlap, aşakda sag tarapdaky iň gyrada duran düwmä basyň. Şeýlelik bilen siz Kompýuter açylan wagty işleýän programalary öçürersiňiz.

2)  Disk Birleşdirmek

Hard diskleriňizi iň az aýda bir gezek birleşdirmek işini etsek bu kompýuterimiziň işleýşini tizlendirjekdir.
Hard diski birleşdirmek üçin  Sistema gurallary (Системные инструменты)  (System Tools) bukjasyndan Disk birleşdiriji (Disk defragmenter) (Дефрагментатор диска)
 
Disk birleşdirijä girince karşımıza çıkan pencereden istediğimiz diskleri seçerek birleştirmeye başlatırız. Tavsiyemiz yatmadan önce başlatmanız ve siz uyurken onun görevini yapmasıdır.
gireniňizden soňra garşyňyza çykan penjireden isledigimiz diskleri saýlap birleşdirmäge başlaň. Maslahatymyz bu işi ýatmazdan öň ediň. Çünki biraz wagt alyp biler. Birleşdirilýän wagty hem kompýuterde işlemejek boluň.
Disk birleşdirmegiň peýdasy hard diskiň içindäki bozuklyklary we ýalňyşlary ýok eder. Sistema hiç hili zyýany ýokdur.

 

 

Jemi 9,231 gezek okaldy, Şu gün 5 gezek okaldy