Reklam ucin yer
OG YouTube näme? Nähili peýdasy bar?

OGYouTube’y edil YouTube’yň programasy ýaly ulanyp bilersiňiz. Bu programa arkaly Youtube-daky wideolary aňsatlyk bilen indirip bilersiňiz. Şeýle hem indirýän wagtyňyzda Wideo kaçetswa (görnüşini) saýlap hat-da mp3 şeklinde öz telefonyňyza alyp bilersiňiz.

OG YouTube bilen nähili wideo indirmeli?
  1. OG YouTube’da indirmek isleýän wideoňyzy açyň.
  2. Wideo ekranyndan İNDİR düwmesine basyň.
  3. Açylan menýudan Wideonyň görnüşüni saýlaň.
  4. Saýlanyňyzdan soňra ýene-de INDIR düwmesine basyň.
  5. Şeýlelik bilen Indiren Wideoňyz telefonyňyza inip başlar
OG YouTube bilen mp3 (aýdym) nähili indirmeli?.
  1. OG YouTube’da indirmek islän wideo klibiňizi açyň.
  2. Wideo ekranyndan İNDİR düwmesine basyň.
  3. Açylan menýudan iň aşakda duran mp3 ýazgysyna basyň.
  4. MP3 Saýlanyňyzdan soňra ýene-de INDIR düwmesine basyň.
  5. Şeýlelik bilen Indiren mp3 faýlyňyz  telefonyňyza inip başlar.

 OG Youtube INDIR

Biz bilen bilelikde öwrenýäniňiz üçin sizden örään minnetdardyrys!

 

 

 

Jemi 13,239 gezek okaldy, Şu gün 2 gezek okaldy