Eger Photoshop bilen araňyz bar bolsa we boş wagtyňyz köp bolsa LINE-da tema ýasap satyp bilersiňiz! Elbetde Wisa kart bolmalydyr we paýpal hasaby gerekdir. Registrasiýa üçin http://creator.line.me saýtyna gidiň.

Tema ýasamak Stiker ýasamakdan has aňsatdyr. Ýörite programa arkaly tema taýýarlap bilersiňiz. Munuň üçin siz aşakdaky LINE theme studio Programasyny ýükläň.

Programany açanyňyzda   Ýokarda File düwmä basmaly we Opene girmeli şol ýerden öňki temany saýlap almaly aşakda suratda görşüňüz ýaly öňki temadaky suratlaryň ýerini ýalyşmaly. Bar bolany şu.

 

Theme Studio Yükle WINDOWS

Jemi 7,174 gezek okaldy, Şu gün 1 gezek okaldy